خواب های رسيده

(اگر كسي در خواب ببيند كه كفش عروسي اش را يك مرد ديگر مثلا دوست شوهرش پوشيده در حاليكه كفش در خواب پاره است.وهر چه به شوهرم اصرار ميكنم كه چيزي به او بگويد .چيزي نمي  گويد.ومن خودم سر طرف داد زدم و از او گرفتم .تعبيرش چيست.              ممنونم)

کفش عروسی زورق مرگ است لذا شوهر بواسطه علاقه يی که به رويابين دارد ان را پس نمی گيرد.

دريايی

/ 0 نظر / 51 بازدید