ابر

روياي‌ ابر در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما


تعبير روياي‌ ابر بر 9 وجه‌ است‌: 1 حكمت‌ 2 رياست‌ 3 پادشاهي‌ 4 رحمت‌ 5 پرهيزگاري‌ 6 عذاب‌ 7 قحطي‌ 8 بلا 9 فتنه‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌)) ابر در خواب‌ به‌ شش‌ گونه‌ است‌أ ابر سفيد و سياه‌ و زرد و سرخ‌ و ابري‌ كه‌ مي‌بارد و ابري‌ كه‌ نمي‌بارد و هر يك‌ را تعبيري‌ است‌: اگر كسي‌ در خواب‌ خود را زير ابر سفيد بارنده‌ ببيند خداي‌ متعال‌ به‌ او علم‌ و حكمت‌ عطا مي‌فرمايد و مردم‌ از علم‌ و حكمت‌ او بهره‌مند مي‌شوند و اگر خود را زير ابر زرد ببيند بيمار مي‌شود و اگر زير ابر سرخ‌ قرار داشت‌ به‌ محنت‌ و بلا گرفتار مي‌شود و اگر ببيند بالاي‌ ابر سبز راست‌ ايستاد به‌ اندازه‌ آن‌ فرمانروايي‌ مي‌كند (دانيال‌ (ع‌)). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ ابر را از هوا گرفت‌ و به‌ زمين‌ آورد كارش‌ خوب‌ و داراي‌ علم‌ و مقام‌ و منزلت‌ مي‌شود و اگر ببيند ابر بر سر او سايه‌ انداخته‌ است‌ در آن‌ سال‌ خير و نعمت‌ فراوان‌ به‌ دست‌ مي‌آورد. (ابن‌ سيرين‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند از ابر لباس‌ دوخت‌ و پوشيد آن‌ قدر علم‌ و دانش‌ كسب‌ مي‌كند كه‌ هيچكس‌ آن‌ اندازه‌ ندارد و اگر ببيند ابر سراسر جهان‌ را پوشاند اما هيچ‌ باران‌ نباريد تعبير آن‌ بد است‌ (همان‌). اگر رويابين‌ ابر را جمع‌ كرد يا برداشت‌ و خورد در ميان‌ حكما ممتاز مي‌شود و در علم‌ و دانش‌ يگانه‌ و بي‌همتا مي‌گردد (كرماني‌). ابر سياه‌ نشان‌ دهنده‌ بيم‌، ترس‌ و سختي‌ است‌ و ابر باران‌زا بيانگر بركت‌ و خير و فراواني‌ و همچنين‌ گاهي‌ غم‌ و اندوه‌ است‌ (اسماعيل‌ اشعث‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ خانه‌ او با ابر فرش‌ شده‌ است‌ به‌ اندازه‌ آن‌ فرزند و خانواده‌اش‌ داراي‌ علم‌ و حكمت‌ خواهند بود (جابر مغربي‌).
روياي‌ ابر در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌
ابر روشن‌ بيان‌ كننده‌ آرامش‌ دروني‌ است‌ و ابر سياه‌ داراي‌ انرژي‌ احساسي‌ پايين‌ و افسردگي‌ است‌. ابر باران‌زا بيانگر قريب‌الوقوع‌ بودن‌ رگبار است‌.
www.myth dreamssymbol.com
ابرها از دو عنصر از چهار عنصر اصلي‌ يعني‌ آب‌ و هوا تشكيل‌ مي‌شوند. انرژي‌ مثبت‌ رويابين‌ و آرمان‌گرايي‌ وي‌ با ابرهاي‌ سفيد بيان‌ شود و ويژگي‌هاي‌ شخصي‌ منفي‌ رويابين‌ و افكار خصوصي‌ منفي‌ وي‌ با ابرهاي‌ تيره‌ توفاني‌ بيان‌ گردند. www.geocities.com
ديدن‌ ابرهاي‌ سياه‌ و انبوه‌ نشان‌ دهنده‌ بدشانسي‌ و مديريت‌ بد است‌. اگر باران‌ ببارد نشانگر مشكلات‌ و بيماري‌هاست‌. dictionaryofdreams,bymoratosabozia
اگر رويابين‌ در خواب‌ ابرهاي‌ شفاف‌ و روشن‌ را ببيند كه‌ از ميان‌ آنها خورشيد مي‌تابد، نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ پس‌ از مواجهه‌ با دشواري‌ و سختي‌ بر آن‌ فايق‌ خواهد آمد (همان‌). ويژگي‌ ابري‌ كه‌ در خواب‌ ديده‌ مي‌شود در تعبير آن‌ نقش‌ دارد. ابرهاي‌ تيره‌ و توفاني‌ بيان‌ كننده‌ غم‌ و اندوه‌ و به‌ هم‌ خوردن‌ دوستي‌ هستند. ابرهاي‌ سفيد پخش‌ شده‌ در آسمان‌ آبي‌ بيانگر دوره‌يي‌ خوب‌ و بهتر از قبل‌ هستند. اگر ابرهاي‌ سفيد خورشيد را پوشانده‌ باشند به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ رويابين‌ آينده‌ مالي‌ روشني‌ را در پيش‌ خواهد داشت‌. http://iycos.keen.com

خواب‌هاي‌ رسيده‌
خانم‌ «كتايون‌.ر» از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ خوابشان‌ را براي‌ ما ارسال‌ كرده‌اند: «... خود را داخل‌ يك‌ كليسا ديدم‌ كه‌ بر خلاف‌ ميلم‌ با كسي‌ عروسي‌ مي‌كردم‌... و هنگامي‌ كه‌ از كليسا به‌ بيرون‌ آمدم‌ ديدم‌ كه‌ يك‌ ماشين‌ مشكي‌ از آن‌ ماشين‌هايي‌ كه‌ در مراسم‌ عزا استفاده‌ مي‌شود در بيرون‌ كليسا توقف‌ كرده‌ است‌...» تعبير: به‌ استناد منابع‌ موجود، روياي‌ عروسي‌، رويايي‌ بديمن‌ است‌ و نشان‌ دهنده‌ مرگ‌ و مراسم‌ تدفين‌ است‌ و عروسي‌ هميشه‌ نشانگر شروعي‌ جديد است‌ اما به‌ بهاي‌ مرگ‌ يا زندگي‌ پيشين‌. اين‌ مرگ‌ ممكن‌ است‌ پايان‌هاي‌ متفاوتي‌ را در برگيرد و لزوما به‌ معني‌ مرگ‌ جسماني‌ نيست‌. تا اينجا روياي‌ ياد شده‌، رويايي‌ منفي‌ است‌ اما با خروج‌ «خانم‌ ر» از كليسا و ديدن‌ ماشين‌ مراسم‌ تدفين‌ مسير رويا عوض‌ مي‌شود زيرا روياي‌ مرگ‌، بيانگر توقف‌ و پايان‌ يك‌ چيز منفي‌ و بد است‌ و در اينجا اؤر ناخوشايندبخش‌ اول‌ رويا با مواجهه‌ مراسم‌ تدفين‌ خنثي‌ مي‌گردد. در حاشيه‌ بايد افزود ،رويابين‌ اخيرا درگير يكسري‌ مسائلي‌ شده‌ است‌ كه‌ ذهنش‌ را بشدت‌ درگير موضوع‌ حساس‌ و كليدي‌ ازدواج‌ كرده‌ است‌ و خواب‌ ياد شده‌ بازتابي‌ است‌ از آنچه‌ رويابين‌ اين‌ روزها بدان‌ مي‌انديشيده‌ است‌. از خانم‌ «كتايون‌.ر» مي‌خواهيم‌ با دقت‌ و مديريت‌ بيشتر خودآگاه‌ خود و اتخاذ روش‌هاي‌ منطقي‌ جلوي‌ هرگونه‌ عملكرد نادرست‌ و فكرنشده‌ خود را بگيرد. به‌ آدرس‌: تهران‌، صندوق‌ پستی۱۷۳۸۵خط تيره ۱۱۴يا آدرس‌
محمدهادي‌ دريايي‌
Daryaei@myself.com

">undefined

pbe34r2

/ 0 نظر / 413 بازدید