مو


روياي‌ «مو» در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ما تعبير تراشيدن‌ مو در خواب‌ بر پنج‌ وجه‌ است‌: 1 حج‌ گزاردن‌ 2 مسافرت‌ 3 عزت‌ و مقام‌ 4 امنيت‌ 5 دولت‌ و كامراني‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌)) مو در خواب‌ براي‌ مردان‌ دليل‌ غم‌ و اندوه‌ و براي‌ زنان‌ دليل‌ زينت‌ و جمال‌ است‌. موي‌ چهارپايان‌ بر مال‌ اندك‌ اندك‌ دلالت‌ دارد. (ابن‌ سيرين‌) اگر رويابين‌ صوفي‌ باشد و در خواب‌ ببيند كه‌ موي‌ سرش‌ بلند و دراز شده‌ است‌ دليل‌ خوبي‌ و درستي‌ ديانت‌ اوست‌ و اگر صوفي‌ نباشد دليل‌ بر غم‌ و اندوه‌ است‌. (همان‌) اگر مردي‌ در خواب‌ ببيند موهاي‌ سرش‌ ريخته‌، بستگانش‌ مال‌ او را تلف‌ مي‌كنند، اگر ببيند موي‌ خود را شانه‌ كرد در كار خود توانا و مسلط‌ است‌ و به‌ او منفعت‌ مي‌رسد. (ابراهيم‌) اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ سينه‌ اش‌ بسيار مو دارد و في‌الواقع‌ در بيداري‌ مو نداشته‌ باشد قرض‌ و بدهكاري‌ پيدا مي‌كند. (جابر مغربي‌) برخي‌ از معبران‌ معتقدند كه‌ موي‌ بدن‌، بر مال‌ و ؤروت‌ دلالت‌ دارد. اگر رويابين‌ در خواب‌ ببينند كه‌ موي‌ سر خود را تراشيد از غم‌ها در امان‌ مي‌ماند و اگر بدهكار باشد بدهي‌اش‌ را مي‌پردازد و اگر شخص‌ دارا و ؤروتمندي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ وي‌ بدن‌ خود را تراشيد فقير مي‌شود و اگر اين‌ خواب‌ را فقيري‌ ببيند ؤروتمند مي‌شود و اگر زني‌ ببيند سر خود را تراشيده‌ است‌ ديانتش‌ نقص‌ و عيب‌ دارد. (همان‌) اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند در مراسم‌ حج‌ سر تراشيده‌ دليل‌ بر صلاح‌ و درستي‌ دين‌ و كفاره‌ گناهان‌ اوست‌. (دانيال‌ (ع‌)) اگر امير و فرماندهي‌ ببيند موي‌ سرش‌ را تراشيده‌ معزول‌ مي‌شود، اگر پادشاهي‌ ببيند موي‌ سرش‌ پرپشت‌ و انبوه‌ است‌ لشگرش‌ بسيار است‌ و اگر اين‌ خواب‌ را يكي‌ از مردم‌ معمولي‌ ببيند دچار غم‌ و اندوه‌ مي‌شود. (همان‌) روياي‌ «مو» در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ مو نمادي‌ پيچيده‌ و پرمعني‌ در خواب‌ محسوب‌ مي‌شود، تعبير خواب‌ مو براي‌ يك‌ معبر تازه‌كار، بسيار دشوار است‌. غالبا مو در خواب‌ بيان‌ كننده‌ قدرت‌ جسماني‌ و نشاط‌ است‌ همچنين‌ اين‌ نماد بيانگر ذهن‌ يا هوش‌ نيز است‌. اگر رويابين‌ موي‌ خود را شانه‌ بزند نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ او بسيار مغرور است‌ و اگر موي‌ خود را بتراشد بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ در مورد چيزي‌ نظر و ديدش‌ تغيير كرده‌ است‌. رنگ‌ كردن‌ موي‌ سر نيز نشانگر آن‌ است‌ كه‌ دشواريي‌ در كمين‌ رويابين‌ است‌. قكط.عق‌غم‌غف‌ گ‌ظل‌ل‌ظض‌ كل‌لوكنظل‌ضك‌.ننن اگر رويابين‌ در خواب‌ مو در قالب‌ كره‌ ببيند و برايش‌ چندش‌ آور نباشد، رويابين‌ در تمامي‌ معاملاتش‌ شانس‌ خواهد آورد. اگر رويابين‌ موهاي‌ زيبايي‌ را شانه‌ كند به‌ سفري‌ طولاني‌ خواهد رفت‌. اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ كچل‌ شده‌ است‌، سخاوتش‌ موجب‌ ضررش‌ مي‌شود و دچار ناراحتي‌ و دلواپسي‌ و تشويش‌ مي‌شود. اگر موهاي‌ رويابين‌ خاكستري‌ رنگ‌ شود دلالت‌ بر مرگ‌ يا بيماري‌ خانواده‌ رويابين‌ دارد. قكط.لك‌ظظف‌ل .ننن روياي‌ مو بيان‌ كننده‌ قدرت‌ جسماني‌ و روحاني‌ است‌. همچنين‌ اين‌ نماد بيانگر تفكرات‌، دانش‌ و فرايند استدلال‌ رويابين‌ است‌. قكط.لظغل‌غطكظع.ننن اگر رويابين‌ در خواب‌ موي‌ قهوه‌يي‌ ببيند، نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ در انتخاب‌ حرفه‌اش‌ دچار بدشانسي‌ مي‌شود و اگر در خواب‌ زني‌ موي‌ سياه‌ و سفيدش‌ را با هم‌ مقايسه‌ كند بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ در انتخاب‌ بين‌ 2 گزينه‌ ترديد پيدا خواهد كرد لذا مي‌بايد دقت‌ بسياري‌ را مبذول‌ دارد. ضغهكض‌مح‌ كل‌ضگ‌كث‌ وض‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌ روياهاي‌ صادقه‌ در بخش‌ روياهاي‌ صادقه‌ تنها به‌ ذكر روياهايي‌ خواهيم‌ پرداخت‌ كه‌ خوانندگان‌ براي‌ ما ارسال‌ داشته‌اند و به‌ نوعي‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ آن‌ روياها در عالم‌ بيداري‌ تحقق‌ يافته‌اند لذا تلاش‌ مي‌شود در بررسي‌ و تعبير آنها كار خاصي‌ صورت‌ نپذيرد. روياي‌ صادقه‌ رسيده‌: يكي‌ از خوانندگان‌ خواب‌ خود را با ما در ميان‌ گذاشته‌اند: «... در خواب‌ ديدم‌ كه‌ قسمتي‌ از موي‌ سرم‌ ريخته‌ است‌ و احساس‌ خوبي‌ هم‌ ندارم‌ در مجموع‌ جو اسرارآميزي‌ كه‌ يك‌ التهاب‌ و تشويش‌ خاصي‌ در آن‌ موج‌ مي‌زد بر خوابم‌ سايه‌ افكنده‌ بود. اتوبوسي‌ را ديدم‌ كه‌ در آن‌ تمامي‌ اقوام‌ از دنيا رفته‌ و مرده‌ حضور داشتند و اين‌ صحنه‌ دوباره‌ بر اضطرابم‌ افزود...» «دو روز بعد خبر رسيد كه‌ برادرم‌ در سانحه‌ رانندگي‌ در حوالي‌ تهران‌ جان‌ باخت‌...!» گروه‌ اجتماعي‌ «اعتماد»، عصر سه‌شنبه‌ 642097 صندوق‌ پستي‌ 11417385
محمد هادي دريايي


/ 0 نظر / 988 بازدید