آسمان‌


<sky.jpg
روياي‌ آسمان‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ آسمان‌ به‌ رنگ‌ سبز است‌ در آن‌ سرزمين‌ خير و صلاح‌ و امنيت‌ خواهد بود و اگر ببينيد سفيد است‌ در آنجا رنج‌ و بيماري‌ خواهد بود و اگر سرخ‌ است‌، جنگ‌ و خونريزي‌ مي‌شود و اگر آسمان‌ سياه‌ است‌ بلا و فتنه‌ عظيم‌ پيش‌ مي‌آيد و اگر ببيند آسمان‌ روشن‌تر از آن‌ است‌ كه‌ قبلا بود خداي‌ متعال‌ به‌ او روشني‌ و نور امنيت‌ كامل‌ در دين‌ عطا مي‌فرمايد و اگر ببيند در مقابل‌ او در آسمان‌ باز شد، در خير و روزي‌ به‌ رويش‌ باز مي‌شود و عالم‌ و حكيم‌ مي‌گردد، (امام‌ صادق‌ (ع‌)).

اگر كسي‌ در خواب‌ خود را در آسمان‌ ببيند به‌ سفري‌ مي‌رود كه‌ در آن‌ سفر مقام‌ دنيايي‌ و عزت‌ و سرافرازي‌ به‌ دست‌ مي‌آورد و اگر ببيند در پهنه‌ آسمان‌ پرواز مي‌كند به‌ سفري‌ با نعمت‌ و بركت‌ مي‌رود (ابن‌ سيرين‌).

اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ در آسمان‌ خانه‌يي‌ دارد همان‌ طور كه‌ در زمين‌ خانه‌ دارد، اجلش‌ نزديك‌ است‌ (كرماني‌).

اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ از آسمان‌ گندم‌ و جو مي‌باريد در آن‌ سرزمين‌ نعمت‌هاي‌ بي‌شمار و گوناگون‌ پديد مي‌آيد و مردم‌ با امنيت‌ و رفاه‌ و درآمد زندگي‌ خواهند كرد (اسمعيل‌ اشعث‌).

روياي‌ آسمان‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌

ديدن‌ روياي‌ آسمان‌ بيانگر كسب‌ مقام‌ و احترام‌ قابل‌ توجه‌ است‌ و همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ اين‌ است‌ كه‌ رويابين‌ به‌ سفري‌ جذاب‌ و مورد دلخواه‌ با همراهان‌ با فرهنگ‌ خواهد رفت‌. البته‌ در صورتي‌ كه‌ آسمان‌ روشن‌ و واضح‌ باشد، در غير اين‌ صورت‌ بيان‌ كننده‌ دشواري‌ و سختي‌ است‌. (ضغهكض‌ضل ضل‌ضگ‌كث‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌)

قرمز شدن‌ آسمان‌ بيان‌ كننده‌ آشوب‌ و آشفتگي‌ عمومي‌ است‌، (همان‌).

در تعبير روياي‌ آسمان‌، وضعيت‌ آن‌ حايز اهميت‌ است‌.اگر آسمان‌ شفاف‌ باشد بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ اوقات‌ خوشي‌ براي‌ رويابين‌ در پيش‌ است‌. وجود ابرهآ در آسمان‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ خود مي‌بايد در برابر موانع‌ كوشش‌ كند و آنها را از ميان‌ بردارد. وجود آسماني‌ توفاني‌ نشانگر آن‌ است‌ كه‌ دوره‌ زماني‌ دشوار و پراسترسي‌ براي‌ رويابين‌ پيش‌ خواهد آمد كه‌ براي‌ غلبه‌ بر آن‌ رويابين‌ نيازمند كسب‌ قدرت‌ و توانمندي‌ است‌. (قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌ ككل.ذذذ)

آسمان‌ ممكن‌ است‌ بطور نمادين‌ بيان‌ كننده‌ برتري‌ و تفوق‌ و خود راستين‌ رويابين‌ باشد و همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ قلمرو خودآگاهي‌ و ناخودآگاهي‌ رويابين‌ باشد.

/ 0 نظر / 34 بازدید