شير


img src="http://www.healthcastle.com/images/milk.jpg">
تعبير روؤيادر منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما شير در خواب‌ هرچه‌ تازه‌تر و شيرين‌ باشد،منفعتش‌ بيشتر است‌ و اگر شير را در خمره‌ ببينند مال‌ روؤيابين‌ زياد مي‌شود و اگر شير ترش‌ باشد تعبير آن‌ برعكس‌ خواهدبود و اگر روؤيابين‌ شير تازه‌ بخورد مال‌ حلال‌ به‌دست‌ مي‌آورد. (برخي‌ از معبران‌) اگر زني‌ در خواب‌ ببيند كه‌ شير در پستانش‌ جمع‌ شده‌ است‌ ،فرزندي‌ به‌دنيا مي‌آورد. اگر ببيند شير دوشيد و به‌ جاي‌ شير خون‌ آمد مال‌ حرام‌ كسب‌ مي‌كند . (همان‌) اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند بچه‌ شده‌ و شير مي‌خورد به‌ مرادهايش‌ نمي‌رسد . ديدن‌ شير چهارپايان‌ وحشي‌ دليل‌ مال‌ كم‌ و ناچيز است‌. اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ شير گورخر خورد صالح‌ و درستكار است‌ و اگر شير شتر خورد،دليل‌ برگشايش‌ و فراواني‌ است‌ و اگر روؤيابين‌ شير آهو بخورد رزق‌ و روزي‌اش‌ زياد مي‌شود ، اگر شير بز خورد از زني‌ به‌ او منفعت‌ مي‌رسد و اگر شير پلنگ‌ خورد بر دشمن‌ پيروز مي‌شود. (ابراهيم‌) اگر روؤيابين‌ شير بز بخورد مال‌ دشمن‌ را مي‌گيرد و اگر شير فيل‌ بخورد از بزرگي‌ ،مال‌ به‌دست‌ مي‌آورد و اگر شير گاوميش‌ بخورد از زني‌ به‌ او زحمت‌ و رنج‌ مي‌رسد و اگر شير خوك‌ بخورد،ابله‌ و بي‌خرد مي‌گردد و اگر شير گرگ‌ بخورد زنش‌ به‌ او خيانت‌ مي‌كند. خوردن‌ شير گوسفند دلالت‌ بر مال‌ حلال‌ دارد. (جابر مغربي‌) دوشيدن‌ هر حيوان‌ حرام‌گوشت‌ در خواب‌ دليل‌ بر غم‌ و اندوه‌ است‌ و اگر حلال‌گوشت‌ باشد،روؤيابين‌ مال‌ به‌دست‌ مي‌آورد. ]امام‌ صادق‌ (ع‌)[ روؤياي‌ شير در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي‌ شير گاو در خواب‌ بيان‌كننده‌ سلامت‌ عالي‌ است‌ و شير بز دلالت‌ بر پيشرفت‌ در زمينه‌ كسب‌ و كار روؤيابين‌ دارد. شير مادر يكي‌ از خوش‌يمن‌ترين‌ نمادهاي‌ ممكن‌ در روؤيا است‌ كه‌ پيشگويي‌كننده‌ سعادتي‌ ماندگار است‌. شيري‌ كه‌ بر روي‌ زمين‌ مي‌ريزد، بيان‌كننده‌ عقب‌نشيني‌ در انجام‌ كاري‌ است‌. شير پخش‌شده‌ بر روي‌ زمين‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ به‌ كاري‌ مبادرت‌ ورزيده‌ است‌ كه‌ خارج‌ از توانايي‌هاي‌ اوست‌. دوشيدن‌ شير از گاو يا بز در خواب‌،پيشگويي‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ به‌ واسطه‌ كار جدي‌ و سخت‌ خود دارايي‌ و ؤروت‌ كسب‌ خواهد كرد. قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌800.ننن قكط.لط‌ق‌غقعق‌غقظگ‌ط‌.ننن اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ شير خريد و فروش‌ مي‌كند،موفقيت‌ زياد در عرصه‌ كسب‌ و كارش‌ نصيب‌ او خواهدشد. اگر روؤيابين‌ شير را بريزد (به‌ زمين‌)دوستانش‌ او را نااميد خواهند ساخت‌ و اگر شير صاف‌ و روشن‌ نباشد،روؤيابين‌ دچار خشم‌ خواهدشد و قادر به‌ فرو بردن‌ خشم‌ خود نخواهد بود و اين‌ روؤيا بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ دوستي‌ با شخصي‌ را كه‌ مدتي‌ طولاني‌ با او مراوده‌ داشته‌ است‌ را از دست‌ خواهدداد. قكط.لك‌ظظف‌ل.ننن ديدن‌ روؤياي‌ شير بيانگر آن‌ است‌ كه‌ برخي‌ از وجوه‌ شخصيتي‌ روؤيابين‌ كه‌ بتازگي‌ كشف‌ شده‌ نيازمند تغذيه‌ است‌ . نگاه‌ كردن‌ به‌ شير و نوشيدن‌ آن‌ به‌ صافي‌ و پاكي‌ وجدان‌ و ضمير روؤيابين‌ دلالت‌ دارد. قكط.كظ‌ق‌غط‌ق‌ضف‌قضظگ‌ط‌.ننن خوابهاي‌ رسيده‌ : يكي‌ از خوانندگان‌ «تعبير روؤيا» خانم‌ «م‌.ب‌.» خواب‌ خود را با ما درميان‌ گذاشته‌است‌. وي‌ نقل‌ مي‌كند :«... ديدم‌ كه‌ ظرف‌ بزرگي‌ پر از شير را در دست‌ دارم‌ ،شير نذري‌ است‌ و در اداره‌ آن‌ را بين‌ همكارانم‌ پخش‌ مي‌كنم‌،احساس‌ شادي‌ و شعف‌ غيرقابل‌ وصفي‌ داشتم‌... بعد از برخاستن‌ از خواب‌ حس‌ غالب‌ دروني‌ام‌ اين‌ بود كه‌ مشكلم‌ حل‌ خواهدشد...» تعبير:روؤياي‌ شير،بسيار خوش‌يمن‌ بوده‌ و همانطور كه‌ در مداخل‌ اين‌ هفته‌ اشاره‌ شد،در اكثر موارد بيان‌كننده‌ ؤروت‌،دارايي‌،بخت‌ و اقبال‌ بلند است‌. روؤيابين‌ شادي‌ و شعف‌ حاصل‌ از خيرات‌ و سخاوت‌ را در روؤيا حس‌ مي‌كند. شير مورد نظر از حيوان‌ حلال‌گوشت‌ يعني‌ گاو دوشيده‌ شده‌است‌ كه‌ خود دليلي‌ بر روزي‌ حلال‌ است‌. از آنجا كه‌ در قالب‌ يك‌ نذر و تعهد قلبي‌ شير توزيع‌ مي‌شود،اين‌ پيشنهاد شكل‌ مي‌گيرد كه‌ در عالم‌ بيداري‌ روؤيابين‌ به‌ عهدي‌ مشابه‌ جامه‌ عمل‌ بپوشاند و ان‌شاءالله‌ به‌ نيت‌ پسنديده‌ خود خواهد رسيد. ديدن‌ ظرف‌ بزرگ‌ پر از شير نيز نشان‌دهنده‌ ؤروت‌ و دارايي‌ حلال‌ براي‌ روؤيابين‌ بوده‌ و براي‌ اين‌ خواننده‌ گرامي‌ سلامت‌ و بهروزي‌ آرزو مي‌كنيم‌.
محمد هادي دريايي


/ 0 نظر / 1417 بازدید