باسلام ببخشيدمصدق اوقات شريفشما شده ام:من چندروزپيش هردقيقه خوابی درمورد باران وبرف می بينم كه گاهی شديدوگاهی آرام است كه ميخواستم بپرسم كه تعبير اين خواب ها چيست؟ عادل محمدي خواب بسيار خوبی است ر ک باران. م ه د

/ 0 نظر / 26 بازدید