بيماری


vsdp%20sick%20copy.GIF

روياي‌ بيماري‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ بيمار است‌ و از بيماري‌ خود مي‌نالد، از غم‌ و اندوه‌ ايمن‌ مي‌شود و اگر ببيند به‌ بيماري‌ خود راضي‌ و شكرگزار است‌ تعبيرش‌ نيكي‌ و بهبودي‌ است‌ و اگر ببيند بيمار و برهنه‌ اجلش‌ نزديك‌ شده‌ است‌، خداي‌ متعال‌ مي‌فرمايد: «همانا برهنه‌ و تنها نزد ما آمديد همچنانكه‌ در آغاز شما را آفريديم‌ (سوره‌ انعام‌ آيه‌ 94)». (امام‌ صادق‌ (ع‌)) اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند بيمار است‌ دينش‌ خراب‌ است‌ و با مردم‌ با نفاق‌ و دورويي‌ سخن‌ مي‌گويد و بعضي‌ گفته‌اند در آن‌ سال‌ مي‌ ميرد و اگر ببيند از بيماري‌ شفا و بهبودي‌ يافت‌ و در خانه‌ خود نبود و با كسي‌ حرف‌ نمي‌زد، دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ بيماريش‌ طولاني‌ مي‌گردد و بيم‌ آن‌ مي‌رود كه‌ بميرد، اما اگر ببيند با مردم‌ نشست‌ و برخاست‌ مي‌كرد و حرف‌ مي‌زد زود از بيماري‌ نجات‌ و شفا پيدا مي‌كند، (ابن‌ سيرين‌). معبران‌ رويا مي‌گويند بيماري‌ در خواب‌ دليل‌ بر فسق‌ و گناه‌ است‌ و نيز از سوي‌ سلطان‌ (حكمران‌) يا به‌ جهت‌ عيال‌ و همسر به‌ اندوه‌ و محنت‌ دچار مي‌گردد، (كرماني‌). بيماري‌هاي‌ گوناگون‌ در خواب‌ دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ واجبات‌ و مستحبات‌ ديني‌ حقير و ناچيز شمرده‌ مي‌شوند، (جابر مغربي‌).

روياي‌ بيماري‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌

معني‌ لغوي‌ بيماري‌، يعني‌ فقدان‌ راحتي‌ و آسايش‌. قبل‌ از اينكه‌ در سطوح‌ روان‌شناختي‌ دست‌ به‌ تعبير رويا بزنيد ابتدا از سلامت‌ خود مطمئن‌ شويد. اين‌ رويا مي‌تواند با سلامت‌ عاطفي‌ و بدني‌ شما مرتبط‌ باشد. (قكط.لظغل‌غطكظع.ذذذ)
برخي‌ اوقات‌ ناخودآگاه‌ در خواب‌ به‌ ما در مورد وضعيت‌ سلامت‌مان‌ هشدار مي‌دهد و اين‌ زماني‌ است‌ كه‌ در حالت‌ هشياري‌ ما از نشانه‌هاي‌ بيماري‌ آگاه‌ نيستيم‌. در روياي‌ بيماري‌، سلامت‌ عاطفي‌ نيز مد نظر است‌ در نتيجه‌ مراقب‌ روابط‌ عاطفي‌ خود باشيد و احساسات‌ خود را به‌ شيوه‌يي‌ مثبت‌ ابراز كنيد. اگر شخصي‌ كه‌ در خواب‌ بيمار است‌ را شما مراقبت‌ كنيد ممكن‌ است‌ شما در آستانه‌ از دست‌ دادن‌ حمايت‌ و عشق‌ وي‌ نسبت‌ به‌ خودتان‌ باشيد. (همان‌)
روياي‌ بيماري‌ از آن‌ دسته‌ از روياهاست‌ كه‌ معنايي‌ چندگانه‌ دارد و به‌ عنوان‌ يك‌ كل‌ بايد در رويا به‌ آن‌ نگريست‌. روياي‌ بيماري‌ خوش‌ يمن‌ نبوده‌ و اغلب‌ زنان‌ آن‌ را مي‌بينند، اگر رويابين‌ بيماري‌ خود را در خواب‌ ببيند بزودي‌ تحولات‌ ناخوشايندي‌ براي‌ زندگي‌ وي‌ اتفاق‌ خواهد افتاد. (قكط.لك‌ظظف‌ل.ذذذ)

همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا)، (ادامه‌ از شماره‌ قبل‌)

از رويا بينان‌ خانواده‌ سنوآ مالزي‌ فنون‌ رويابيني‌ را بياموزيم‌: ب‌ اگر دشمن‌ مورد مواجهه‌ در روياي‌ شما بدون‌ شكل‌ بوده‌ و تصوير مشخصي‌ نداشته‌ باشد، باز هم‌ شما بايد به‌ سوي‌ آن‌ برويد و با آن‌ برخورد كنيد. ج‌ بعد از اينكه‌ دشمن‌ روياي‌ خود را شكست‌ داديد و مقهورش‌ كرديد، وادارش‌ كنيد كه‌ به‌ شما هديه‌ و پيش‌كشي‌ بدهد.

1 اين‌ هديه‌ مي‌تواند يك‌ چيز زيبا باشد مثل‌ يك‌ شعر، داستان‌، آواز، طرح‌ و يا نقاشي‌.

2 اين‌ هديه‌ مي‌تواند يك‌ چيز مفيد باشد مثل‌ يك‌ ابداع‌ يا راه‌ حلي‌ براي‌ يك‌ مشكل‌.

3 در صورت‌ لزوم‌ براي‌ دريافت‌ هديه‌ چانه‌ زده‌ و يا معامله‌ كنيد.

4 ارزش‌ اين‌ هديه‌ با حصول‌ اجماع‌ اجتماعي‌ پيرامون‌ ارزش‌ آن‌ در زمان‌ بيداري‌ مشخص‌ مي‌شود.

اقدامات‌ مشخصي‌ بايد در زمان‌ بيداري‌ پيرامون‌ روياهاي‌ تهاجمي‌ صورت‌ پذيرد:

1 اگر تصوير رويايي‌ كه‌ حالت‌ تهاجمي‌ داشت‌ تصوير يك‌ دوست‌ بود (اگر در رويا با آن‌ نجنگيديد، در آينده‌ با آن‌ بجنگيد)، در زمان‌ بيداري‌ او را نصيحت‌ كنيد تا تصوير آسيب‌ ديده‌ خود را اصلاح‌ و ترميم‌ كند.
2 اگر شما در جريان‌ خواب‌ برخوردي‌ تهاجمي‌ با يك‌ دوست‌ داشتيد و يا همكاري‌ با او را رد كرديد، بايد در زمان‌ بيداري‌ با اشارات‌ و حركات‌ صورت‌ كه‌ دوستانه‌اند با او برخورد كرده‌ و به‌ صحبت‌ بپردازيد.

محمد هادي دريايي


/ 0 نظر / 228 بازدید