بيابانcactus-desert.jpg

روياي‌ بيابان‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

تعبير بيابان‌ در خواب‌ بر چهار وجه‌ است‌: 1 روزي‌ و قسمت‌ 2 حيرت‌ و سرگرداني‌ 3 عناد و لجاجت‌ و رنج‌ و مشقت‌ 4 ترس‌ و خطر و هلاكت‌، مگر آنكه‌ ببيند زود از آن‌ بيرون‌ آمده‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌). بيابان‌ در خواب‌، قسمت‌ و روزي‌ بيننده‌ خواب‌ است‌، به‌ قدر بزرگي‌ و وسعت‌ بيابان‌ كه‌ در خواب‌ ديده‌ است‌، (دانيال‌ (ع‌)). اگر رويابين‌ درخواب‌ ببيند تنها در بيابان‌ است‌ از كسب‌ و كار خود مال‌ فراواني‌ به‌ دست‌ مي‌آورد،(همان‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند همراه‌ گروهي‌ در بيابان‌ مي‌گردد. در سفر مال‌ و نعمت‌ فراوان‌ پيدا مي‌كند و در رزق‌ و روزيش‌ وسعت‌ و گشايش‌ حاصل‌ مي‌شود، (همان‌). اگر رويا بين‌ ببيند از بيابان‌ بيرون‌ آمد از غم‌ و اندوه‌ خلاص‌ مي‌شود و اگر ببيند به‌ بيابان‌ رفت‌ غمگين‌ و درمانده‌ و مستمند مي‌گردد، (ابن‌سيرين‌).

روياي‌ بيابان‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌

اگر رويابين‌ به‌ بيابان‌ وسيعي‌ ديده‌ بدوزد آن‌ بطور نمادين‌ نشانه‌ ناخودآگاه‌ او است‌. بيابان‌ مي‌تواند بيان‌كننده‌ دوره‌يي‌ كم‌ رشد در زندگي‌ رويابين‌ باشد، همچنين‌ بيابان‌ مي‌تواند نشان‌دهنده‌ تنهايي‌ و حس‌ انزواي‌ شخص‌ رويابين‌ باشد. با اين‌ حال‌، اگر رويابين‌ در كنار بيابان‌ زندگي‌ كند و يا آن‌ را دوست‌ داشته‌ باشد ممكن‌ است‌ نمادي‌ مثبت‌ محسوب‌ شود. براي‌ گروهي‌ از رويابينان‌، بيابان‌ مي‌تواند محلي‌ براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ با طبيعت‌ و يا احساس‌ حس‌ آرامش‌ باشد، (قكط.لظغل‌غطكظع.ذذذ)
اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ به‌ شن‌هاي‌ بيابان‌ مي‌نگرد و آفتاب‌ بر آنها مي‌تابد و آنها داغ‌ شده‌اند، روياي‌ او نشان‌ دهنده‌ تفكر عميق‌ و ساعات‌ طولاني‌ است‌ كه‌ رويابين‌ براي‌ خواندن‌ كتاب‌ها و كارش‌ صرف‌ خواهد كرد.
(لق‌كغل‌ضطغف‌ض‌مك‌ غق‌ع‌ضل ضغهكض‌كل و كل‌ضگ‌كق وض‌ ولقضظگ‌ط‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌)
اگر رويابين‌ درخواب‌ كارواني‌ را در بيابان‌ به‌ همراه‌ اعراب‌ و شترها ببيند، نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ سفرهاي‌ دراز به‌ سرزمين‌ها ناشناخته‌ خواهد داشت‌، (همان‌).

روياي‌ بيابان‌ ]گاهي‌[ بيانگر ركود، كسادي‌ و ايستايي‌ است‌ و همچنين‌ بطور نمادين‌ بيان‌ كننده‌ ناخودآگاه‌ است‌. (قكط.لف‌كض‌قول لقضظگ‌ط‌ ع‌ل‌وق.ذذذ)
خواب‌هاي‌ رسيده‌
يكي‌ از خوانندگان‌ از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ خواب‌ خود را براي‌ ما ارسال‌ كردند: «...در خواب‌ ديدم‌ كه‌ در يك‌ بيابان‌ در هنگام‌ غروب‌ در كنار جاده‌يي‌ ايستاده‌ام‌، بادي‌ مي‌وزيد، در نزديكي‌ من‌ ساختماني‌ متروك‌ بود، هيچ‌ جانداري‌ در آنجا ديده‌ نمي‌شد، ناگهان‌ متوجه‌ شدم‌ كاميوني‌ جلوي‌ من‌ ايستاد و يك‌ نفر از آن‌ پياده‌ شد و به‌ من‌ گفت‌: بيا تا تو را برسانم‌.ولي‌ چون‌ مسير او به‌ من‌ نمي‌خورد، سوار ماشين‌ او نشدم‌، آن‌ فرد لباس‌ تيره‌ به‌ تن‌ داشت‌ و صورت‌ راننده‌ و او نامفهوم‌ بود. او كلاهي‌ (سربندي‌) بلند مثل‌ سربند كشيش‌هاي‌ قديمي‌ به‌ سر داشت‌...» با بررسي‌ نمادهاي‌ روياي‌ حاضر به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ كه‌ تعبير و مضمون‌ كلي‌ روياي‌ حاضر مثبت‌ است‌ و نگراني‌ خاصي‌ براي‌ رويابين‌ در بر ندارد بويژه‌ در مورد اينكه‌ رويابين‌ به‌دليل‌ هم‌مسير نبودن‌ با شخص‌ ناشناس‌ با او همراه‌ نشده‌ و به‌ نوعي‌ آگاهي‌ ضمني‌ در رويا را داشته‌ است‌. از آنجايي‌ كه‌ روياي‌ حاضر در حالتي‌ خاص‌ ديده‌ شده‌ است‌ و رويا بين‌ دچار مشكل‌ و حمله‌ قلبي‌ نيز هست‌ مي‌توان‌ تعابير ديگري‌ را نيز به‌ آن‌ افزود و آن‌ نوعي‌ اعلام‌ و آگاهانيدن‌ ناخودآگاه‌ در مورد وضعيت‌ جسماني‌ شخص‌ رويابين‌ است‌. در مورد نماد بيابان‌ يك‌ نكته‌ ديگر به‌ استناد منابع‌ موجود قابل‌ طرح‌ است‌. در برخي‌ از منابع‌ تعبير رويا نماد بيابان‌ را براي‌ زنان‌ نشانه‌ خوبي‌ ندانسته‌اند و اگر زن‌ جواني‌ در خواب‌ خود را تنها در بيابان‌ ببيند، شهرت‌ و سلامت‌ او بخاطر بي‌ملاحظگي‌ و بي‌احتياطي‌ در خطر خواهد بود لذا او بايد بيشتر مراقب‌ خود باشد و در رفتار خود تجديدنظر كند. سخني‌ با همسفران‌ سرزمين‌ رويا دوستان‌ عزيز از اينكه‌ ما را مورد لطف‌ خود قرار داديد و ما را از لذت‌ همسفر شدن‌ در سرزمين‌ رويايي‌تان‌ برخوردار كرديد صميمانه‌ سپاسگزاريم‌ و همچنان‌ آماده‌ دريافت‌ روياهاي‌ شيرين‌ و تلخ‌تان‌ هستيم‌ و آماده‌ شنيدن‌ پيشنهادهاي‌ ارزنده‌ شما. كارگاه‌ رويا در شماره‌هايي‌ كه‌ گذشت‌ تلاش‌ بر آن‌ داشت‌ تا به‌ شما اين‌ نويد را بدهد كه‌ مي‌توانيد بر روياهاي‌تان‌ تاؤير بگذاريد و حتي‌ مسير آنها را تغيير دهيد. «توانمندسازي‌» شما هدف‌ ما است‌. اينكه‌ به‌ شما بگويم‌ «شما مي‌توانيد با توانايي‌هاي‌ ذهني‌ خود» بر روياهاي‌ خود مديريت‌ داشته‌ باشيد. ص‌، پ‌ 11417385 تلفن‌(روزهاي‌ سه‌شنبه‌ عصر، گروه‌ اجتماعي‌):6420973


/ 0 نظر / 79 بازدید