باد

b>windy.gif

روياي‌ باد در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما:


تعبير ديدن‌ باد درخواب‌ بر9 وجه‌ است‌: 1 بشارت‌ 2 فرمانروايي‌ 3 مال‌ 4مرگ‌ 5عذاب‌ 6كشتن‌ 7بيماري‌ 8شفا 9 آسايش‌ و اگر رويابين‌ ببيند بر باد سوار شده‌ است‌ به‌ بزرگي‌ و فرمانروايي‌ مي‌رسد، (امام‌صادق‌ (ع‌)). اگر رويابين‌ درخواب‌ ببيند كه‌ باد سختي‌ مي‌وزد مردم‌ آن‌ سرزمين‌ دچار ترس‌ و بيم‌ مي‌شوند و اگر ببيند كه‌ باد آنقدر شديد بود كه‌ درختان‌ را از جا مي‌كند و خرابي‌ به‌ بار مي‌آورد مردم‌ آنجا از بيماري‌ طاعون‌ و حصبه‌ و نظاير اينها به‌ بلا و مصيبت‌ دچار مي‌ شوند، (ابن‌ سيرين‌) اگر رويابين‌ ببيند باد غربي‌ به‌ نرمي‌ مي‌وزد مال‌ و نعمت‌ مردم‌ آن‌ سرزمين‌ افزايش‌ مي‌يابد و اگر ببيند باد شمالي‌ به‌ نرمي‌ مي‌وزد برشفا و راحت‌ مردم‌ آن‌ سرزمين‌ دلالت‌ دارد و اگر بر خلاف‌ اين‌ ببيند تعبير خوبي‌ ندارد، (اسماعيل‌ اشعث‌) باد گرم‌ در خواب‌ بر بيماريهاي‌ سرد و بادسرد بر بيماريهاي‌ پريشان‌ كننده‌ در آن‌ سرزمين‌ دلالت‌ دارد و باد معتدل‌ دليل‌ سلامتي‌ و تندرستي‌ مردم‌ و خوبي‌ كسب‌ و كار آنجا است‌، (كرماني‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ باد او را مي‌برد، به‌ سفر مي‌رود و در آن‌ سفر به‌ اندازه‌يي‌ كه‌ باد او را برده‌ است‌ جاه‌ و مقام‌ پيدا مي‌كند، (همان‌)
روياي‌ باد در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي‌:
باد در رويا مي‌تواند بيان‌ كننده‌ نمادين‌ نيروي‌ روحي‌ و يا نيروي‌ زندگي‌ رويابين‌ باشد. همچنين‌ باد ممكن‌ است‌ بر تغييرات‌ در زندگي‌ شما دلالت‌ كند. هر چه‌ قدرت‌ باد بيشتر باشد، تغييرات‌ شديدتري‌ را در بر خواهد داشت‌. باد توفاني‌ و شديد مي‌تواند بيان‌ كننده‌ استرس‌ باشد اما همچنين‌ ممكن‌ است‌ بيانگر انرژي‌ باشد كه‌ شما براي‌ ايجاد تغيير بدان‌ نياز داريد. صداي‌ باد، چون‌ صداي‌ طبيعي‌ است‌ اهميتي‌ روحاني‌ دارد(قكط.طق‌غگ‌ظم‌كف‌ قضظگ‌ط‌.ذذذ) (قكط.لظغل‌غطكظع.ذذذ)
روياي‌ باد ممكن‌ است‌ بطور نمادين‌ بيان‌ كننده‌ احساسات‌ شديد و متلاطم‌ خودآگاه‌ و يا ناخودآگاه‌ پريشان‌ و پرتلاطم‌ باشد. در نمادشناسي‌ مذهبي‌ باد بيان‌ كننده‌ يك‌ مفهوم‌ ملكوتي‌ و روحاني‌ است‌ كه‌ از ديدگاه‌ روانشناختي‌ نيرويي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند شخص‌ را از افسردگي‌ نجات‌ داده‌ و او را به‌ شادماني‌ برساند و يا اينكه‌ از سطح‌ مادي‌ به‌ سطح‌ معنوي‌ يا به‌ عمق‌ هشياري‌ برساند. (قكط.لف‌كض‌ق وللقضظگ‌ط‌لع‌ل‌ وق.ذذذ)
همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا):
توصيه‌هايي‌ براي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياها و ؤبت‌ آنها 1 براي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياهايتان‌ لازم‌ است‌ به‌ روياهاتان‌ ارزش‌ قايل‌ شويد حتي‌ اگر روياهايتان‌ بي‌معني‌ و مسخره‌ به‌ نظر برسند. ؤبت‌ كامل‌ و دقيق‌ رويا موجبات‌ يك‌ بينش‌ قابل‌ توجه‌ و ارزنده‌ را فراهم‌ مي‌آورد. 2 بهترين‌ زمان‌ براي‌ گسترش‌ توانمندي‌ها و مهارت‌هاي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياها زماني‌ است‌ كه‌ بطور طبيعي‌ از خواب‌ بيدار شده‌ايد. 3 قبل‌ از اينكه‌ به‌ خواب‌ برويد، در ذهن‌ خود برنامه‌ريزي‌ كنيد كه‌ هر چه‌ را به‌ خواب‌ مي‌بينيد به‌خاطر آوريد و همچنين‌ خودكار نيز در كنار محل‌ خوابتان‌ بگذاريد كه‌ بتوانيد در صورت‌ بيدارشدن‌ از رويا آن‌ را بلافاصله‌ بنويسيد بهتر سر خودكار مجهز به‌ چراغ‌قوه‌ باشد. 4اگر در حين‌ ديدن‌ رويا ناگهان‌ از خواب‌ برخاستيد، به‌ آرامي‌ دراز بكشيد و اجازه‌ دهيد تصاوير رويا دوباره‌ به‌ ذهنتان‌ برگردند. 5 اگر در يك‌ موقعيت‌ دراز كشيدن‌ مثلا به‌ پهلو رويايي‌ را به‌خاطر آورديد موقعيت‌ خود را تغيير دهيد و ببينيد آيا در اين‌ موقعيت‌ جديد نيز رويايي‌ را به‌خاطر مي‌آوريد. تغيير موقعيت‌ بايد بسيار آرام‌ صورت‌ پذيرد.
سخني‌ با خوانندگان‌ عزيز:
خوانندگان‌ عزيز «تعبير رويا» در اين‌ سفر به‌ ياد ماندني‌ با ما همسفر بوده‌ايد و تشويق‌هاي‌ شما به‌ ما دلگرمي‌ داده‌ است‌ و پيشنهادات‌ سازنده‌ شما همواره‌ در بهبود كار ما موؤر بوده‌ است‌. از شما درخواست‌ داريم‌ به‌ كمكهاي‌ خود ادامه‌ دهيد و ما را از پيشنهادات‌ و نظرات‌ ارزشمند خود محروم‌ نسازيد. بدينوسيله‌ از شما دعوت‌ مي‌كنيم‌ خواب‌هايتان‌ را براي‌ ما به‌ آدرس‌ روزنامه‌ يا به‌ آدرس‌: تهران‌، صندوق‌ پستی۱۷۳۸۵خط تيره ۱۱۴يا آدرس‌ پست‌ الكترونيك‌قكط.ظ‌ف‌ظل وقأغظضوگ‌ضط‌ بفرستيد، تا در صورت‌ تمايل‌ شما به‌ چاپ‌ و تعبير آن‌ بپردازيم‌ و يا اينكه‌ شما را در بررسي‌ نمادهاي‌ روياهايتان‌ ياري‌ كنيم‌.
/ 0 نظر / 242 بازدید