نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢

 


 

به محض اين كه تصميم بگيري سركي به موضوعات ماوراء طبيعي بكشي با گستره اي از عقايد و باورهاي متناقض مواجه مي شوي كه بسياري شان از جهل دامن گيري حكايت دارند كه به دستياري و ترفندبازي سودجويان در حلقه باطل افتاده است. البته اين به آن معنا نيست كه تمام برخوردهايي كه با رويا شده است مجموعه اي از باورهاي خرافي است. اين گزارش كوشيده است ضمن آن كه نگاهي به خوابگزاري در فرهنگ و انديشه ايراني مي اندازد، نظريات علمي جديد و قديم را در خصوص تعبير رويا و خواب مرور نمايد.
در فرهنگ عموم اجتماعي جوليوس گوله آمده است: «رويا معمولا به آن بخش به خاطر آمده سلسله تصورات يا صورت هاي خيالي و تداعي هايي كه احتمالا به طور پيوسته در خلال خواب در ذهن حاضر مي شوند اطلاق مي شود.» (ص 474) تعبير رويا مقوله اي است فرهنگي، تاريخي و ديني كه در قرن اخير علم روانكاوي به آن توجه ويژه اي داشته است. خوابگزاري در ايران همچون ديگر تمدن هاي جهان از سابقه اي طولاني برخوردار است. خواب هاي كورش، خواب هاي بابك در كارنامه اردشير بابكان و خواب هاي زرتشت به روايت نوشته هاي پهلوي از نخستين و كهن ترين خواب هاي ايراني هستند. شاهنامه فردوسي از جمله منابع كهني است كه در آن اشارتي به اين روياهاي صادقه شده است. حتي در داستان زندگي فردوسي نيز به روياي صادقه پدر فردوسي پيش از تولد وي اشاراتي شده است.
تعبير خواب در ايران پس از اسلام رنگ ديني به خود گرفت. گويا كهن ترين رساله موجود در باب خواب به زبان عربي كتاب «الجوامع» اثر ابن سيرين معبر مشهور مستوفي 115 هجري است و پس از آن «دستور في التعبير» به تاريخ 158 هجري اثر «ابوالاسحاق» است كه در عهد «خليفه مهدي» مي زيست. «رساله القادري في التعبير» نوشته «ابوسعيد نصربن يعقوب دينوري» نيز سده ها مرجع تعبير خواب ها بود.
دينوري با نگاه به اثر «ارطاميدورس» رساله خود را در سال 397 براي «خليفه القادر بالله» نوشت. «سعيدبن سيب» معبر نامور اموي علم تعبير خواب را از «اسماء» دختر خليفه اول مسلمين آموخت. و اين نكته اي است شايان توجه زيرا ادامه همان سنتي است كه در خاور نزديك باستان زنان و كاهنه ها تعبير خواب مي كردند.» (خواب و پنداره _ خجسته كيا. ص 126)
اما اين كه اساسا تعبير خواب چيست و چقدر مي توان به آن اعتبار داد؟ مولفان بر آنند كه محتواي رويا حامل پيام هايي از سوي داناي كل يا خداوند است كه به صورت نمادين در هنگام خواب بر فرد نازل مي شود. اين پيام ها مي توانند در بردارنده بيم، هشدار يا خبري از آينده باشند. نمونه روشن آن داستان حضرت يوسف است كه در منابع ديني و غير ديني به كرات از آن ياد شده است. اما رويكرد علم عصب شناسي به مقوله رويا و تعبير آن با اين قرايت همسو نيست.
«جي آلن هابسون» در كتاب «مغز روياپرداز» مي گويد: «شواهد علمي نشان مي دهند كه حوادث زندگي (همچون مرگ، تولد و تصادفات) ماهيتا غير ارادي هستند و پديده هاي طبيعي به حساب مي آيند. اين اتفاقات از قوانين خاص خودشان پيروي مي كنند كه در آنها جبر و تصادف به يك اندازه دخيل است. ارتباط و پيوستگي ميان آنها هم كاملا غير قابل پيش بيني و اتفاقي است. در نتيجه نامعقول و غير ضروري است اگر بكوشيم براي جنبه هاي بي معناي روياهايمان معنايي پيچيده قايل شويم و بسيار غير علمي و سقيم خواهد بود اگر به اين گونه تاويل هاي نمادگرايانه دل خوش سازيم. بسياري از روان شناسان معاصر بر آنند كه حالت دماغي رويا دست كمي از اوهام و تخيلات بيداري ندارد و تخيلات ما مي تواند به همان اندازه حاوي عناصر اعجاب انگيز و خارق العاده باشد. اما رويا اين عناصر غريب را در قالب يك واقعيت قاطع و باورپذير گرد مي آورد و به آن بعد تصويري و عيني مي بخشد.»
در هر حال فرم روياهاي ما بستگي تام به عملكردهاي مغزي مان حين خواب دارد. در حالت خواب مغز، بسيار فعال تر از وضعيت بيداري است. اين يكي از تناقضاتي است كه امروزه مطالعات نوين رويا آن را آشكار ساخته است. (dreaming brain.p.11/11) اما روانكاوي كه علمي متكي بر مشاهده صرف نيست. در اين ميان مشي متفاوتي داشته است. از بزرگ ترين پيشوايان روانكاوي كه در باب رويا سخن گفته اند «پاولوف فرويد» «يونگ» و «اريك فروم» هستند. براي گفت و گو در باب نظريه هاي تعبير رويا به سراغ محمد هادي دريايي رفته ايم كه يكي از علاقه مندان به موضوع تعبير روياست و به بررسي نهادهاي رويا نزد اقوام مختلف پرداخته است. وي درباره نظريات فرويد مي گويد: «فرويد معتقد بود روياها فرآورده هاي ذهني اي هستند كه مي توان آنها را فهميد، تعبير و تفسير كرد. او در سال 1900 در كتابش بيان داشت كه رويا كوشش است در كسوت مبدل براي برآورده ساختن اميال و منظورش اين بود كه روياها متاثر از اميال يا نيازهايي هستند كه خود آنها را غير قابل قبول مي يابد و در هشياري آن را ناممكن مي داند. اين اميال بعدها به صورت نمادين به عنوان محتواي نهفته (latent content) رويا ظاهر مي شوند. فرويد رويا را نيز مانند فراموشي و خطاهاي لفظي نوعي ديگر از طريق ابراز اميال و خواسته هاي ناآگاه تلقي كرده است. فرض ديگر فرويد در مورد رويا اين است كه اميال و خواسته هاي غير منطقي و نامعقول مورد بحث، همگي مربوط به زمان كودكي انسان است. يعني زماني زنده و فعال بوده و سپس به علت واپس زده شدن به اعماق ناخودآگاه رفته و در آنجا به زندگي زيرزميني و مخفي خود ادامه داده اند. رويا از نظر فرويد شامل سه قسمت اصلي است: 1_ روياي مكتوم كه محتوي احساسات و افكار اصلي و زيربناي هر روياست. 2_ روياي آشكار كه داراي متن ظاهري روياست. 3_ كار _ رويا كه وظيفه تبديل روياي مكتوم به روياي آشكار را به عهده دارد. اما يونگ در تئوري فرويد تجديد نظر كرده و آن را مورد انتقاد قرار داد. وي معتقد بود تعبير رويا را مي توان به دو نوع پيش بين و گذشته بين تقسيم كرد. روياهاي انسان محتوي آرزوها و اميال گذشته او هستند ولي در عين حال به آينده نيز نظر داشته هدف ها و مقاصد آتي بيننده را مشخص مي كنند. يونگ مي گويد روح داراي تحول است و به همين دليل بايد آن را از 2 نظر مورد توجه قرار داد. از يك طرف روح تصويري از يادگارها و بقاياي گذشته به دست مي دهد. و از طرف ديگر در همان تصوير آينده را تا آنجا كه خود مسئول به وجود آمدنش خواهد بود، ابراز مي نمايد.
يونگ در جاي ديگري مي گويد انسان هيچوقت از افكار خودش كمك نگرفته بلكه اشراقات و الهامات يك دانش بزرگ تر او را ياري كرده است. به طور كلي سه نظريه از زمان قديم تا امروز درباره خواب وجود داشته است. اولي منحصرا رويا را نامعقول و غير منطقي مي داند. دومي منحصرا منطقي و سومي مخلوطي از مطالب منطقي و دور از منطق. به اعتقاد من نظريه اخير درست تر است.»
اما تاويل يا تفسير رويا فرايندي صرفا پيشگويانه نيست. روانكاوان، بيش از هر چيز از تحليل رويا به عنوان ابزاري براي تحليل شخصيت و شناخت خود استفاده كرده اند. همچنين به اعتقاد بسياري از روانكاوان «خواب كاركرد تعادل بخشي دارد، و به طور كلي براي ايجاد تعادل در رفتار رواني فرد رخ مي دهد.
هر چه اين سو ناچيز تر، آن سو افزونتر، پس ارتباط با خود آگاه ارتباطي تعادلي است. اين بهترين اصلي است كه در كاربرد تعبير رويا به تاييد رسيده است. يكي از فرض هاي نظريه روانكاوي اين است كه هر يك از اعمال و افكار ما در حفظ تعادل عاطفي و جسماني، نقش دارند و نقش روياها بالاخص اين است كه همه برآورنده آرزوها هستند. كام بخشي رويا در محتواي نهفته كه در ناهشياري پنهان است، نمادين مي گردد.»
(خواب، يان اوزوالد _ ص 144/149) فرويد، نقش پيشگويانه رويا را انكار كرد و بر آن بود كه برخي نمادها هميشه و براي همه انسان ها يك معناي خاص دارند. ولي آن چه مردم با شنيدن عبارت تعبير رويا در ذهن خود تصوير مي كنند همان وجه پيشگويانه است. تعبير نزد عامه مردم عبارت است از تحقيق يك موقعيت يا فعل در آينده كه به آن در خواب اشاراتي صريح يا نمادين شده است. مردم علاقه مندند كه نمادهاي مشترك داشته باشند و آنها را بپرورانند در سايه آن خواب هايشان را تفسير كنند.
همه اين ها در صورتي ست كه ما به آينده به عنوان مجموعه اي از موقعيت ها يا وضعيت هاي قطعي و مقدر اعتقاد داشته باشيم كه هر لحظه به سوي آن مي رويم. اما اگر آينده را موقعيتي در حال شكل گيري تلقي كنيم كه هر لحظه با تصميمات خود آن را مي سازيم چه خواهد شد؟ آيا در آن صورت مي توانيم پيشگويي را بپذيريم، اين ها همه پرسش هايي هستند كه نحله هاي مختلف اعتقادي و مكتب هاي فكري و فلسفي كوشيده اند، پاسخي برايشان بيابند. دريايي در اين باره مي گويد: «نظريه نسبيت انيشتن فاتحه زمان مطلق را خواند. وقايعي كه در نقاط مختلف در نظر ناظري در يك لحظه روي مي دهند در چشم ناظر ديگري كه نسبت به ناظر اول در حركت باشد در همان لحظه وقوع نمي يابد. مثلا اگر در نظر كسي كه روي زمين است دو واقعه در يك لحظه و با هم صورت پذيرد اين 2 واقعه براي ناظري كه در قطار است يا در هواپيما در حال حركت است. با هم روي نمي دهند. زمان مطلق نيست و با موقعيت و سرعت ناظر بستگي دارد. فلذا واقعه اي كه در جهان رخ مي دهد يعني مثلا انفجاري در يك ستاره، همان لحظه كه به چشم ناظر مي آيد رخ نداده است. از آن جا كه نور با سرعت ثانيه اي 300000 كيلومتر طي طريق مي كند ممكن است خبر واقعه ستاره اي سال ها پس از وقوع به چشم ما مردم زمين برسد و ستاره اي را كه امروز به وضعي مي بينيم مدتي پيش به اين وضع بوده و شايد امروز معلوم شده باشد.
اگر تصور اين امر ممكن بود كه شخصي سرعتي بالاتر از سرعت نور كسب كند. به موجب تئوري نسبيت، زمان براي او به عقب بر مي گشت و تولد او در آينده صورت مي پذيرفت. من به تبيين آينده در پرتو گذشته باور دارم. رويكرد مبتني بر چشم انداز، مي پذيرد كه در هر زمان خاص كثرتي از آينده هاي ممكن وجود دارد و آينده واقعي، حاصل تعامل ميان بازيگران گوناگون در يك وضعيت خاص و مقاصد هر يك از آنان خواهد بود. اين كه چگونه تكوين مي يابد. به طور يكسان توسط عمل انسان ها و نفوذ عليت ها تبيين مي شود.
به آينده نبايد به عنوان يك خط يگانه از پيش تعيين شده نگاه كرد، به صورت استوار گذشته؛ كاملا به عكس آينده كثير و نامعين است. كثير بودن آينده و دامنه آزادي عمل انسان ها يكديگر را تبيين مي كنند. آينده نوشته نشده است بلكه در معرض آن است كه ايجاد شود.»
با اين حساب شايد خواب هاي ما حاوي نمادهاي كاملا مشخص هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف بيروني و ساز و كارهاي دروني روان به صورت نمادين بروز كرده اند و اين تنها خود فرد است كه مي تواند روياي خود را رمز گشايي كند و زمينه هاي شكل گيري آن را دريابد.
حسين باهر، محقق: «بر اساس مناطق ديني و عرفاني تمام وقايع هستي در يك لوح فشرده جمع شده است و اگر كسي به آن نوار دست پيدا كند مي تواند، سانس بعدي را پيشگويي كند. مبناي رمزگشايي ها در كتب ديني، برخي سمبول هايي است كه به آنها در متن قرآن اشاره و يا از امام صادق نقل شده است. از ديگر منابع مي توان به «ابن سيرين» اشاره كرد كه آن هم برداشت هايي از كلام معصوم است. البته تنها چيزي كه ما به قطعيت آن باور داريم وحي منزل است و هيچ رمزي معناي قطعي ندارد.»

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ دی ،۱۳۸٢

 

يکی از رويابينان اخيرا از کرمان رويای نگران کننده يی را فرستاده بودند لطفا ما

را از وضعيت فعلی خود با خبر سازند

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢

 

Everything was good but earthquake came to one of the provinces of Iran and 20000 people have been died and our hearts have been broken.

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢

 

شايد... ولی از وقتی کابوسهای من شروع شد که ديگه به مشکلاتک فکر نميکردم... در اوج مشکلات اصلا يادم نمياد که خواب ديده باشم... ولی وقتی سعی کردم مشکلاتم رو با همه خاطره های عذاب آورش فراموش کنم کابوسها به سراغم اومد و هنوز دست از سرم بر نداشته!!!

به اين ترتيب مشکلات در حالت ناخوداگاه ظاهر شدند زيرا به گونه يی از خوداگاه اخراج شدند م.ه.د ص۹ٌ

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢

 

 

نويسنده: دومين ققنوس

چهارشنبه، 3 دى 1382، ساعت 13:51

نظرت راجع به کابوس يا همون خواب ناراحت کننده چيه؟ خوابی که وقتی از خواب میپری لبخند ميزنی که چقدر خوبه که فقط يه خواب بود! (؟)

  

کابوسها تا حد زيادی ناشی از مشکلات و درگيريهای روزمره اند و کمتر در بر گيرنده

 

حوزه الهامی رويا    م ه د ۱۴:۱۰

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢

 

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢

 

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢

 

رويا های صادقه خود را برای ما بفرستيد

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢

 

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢

 

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢

 

رويابينان زيادی در مورد نماد مار پرسيده اند علاوه بر موارد زير مار در انجيل نماد شيطان است  که آدم را گمراه نمود. م ه د

روؤياي‌ مار» در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

 تعبير مار در خواب‌بر ده‌ وجه‌ است‌:1 دشمن‌ پنهان‌ 2 زندگاني‌ 3 سلامتي‌4 پادشاهي‌ 5 سپهسالاري‌ 6 دولت‌ 7 زن‌ 8 مراد 9 پسر 10 سيل‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌)) مار در خواب‌ دليل‌ بر دشمني‌ پنهان‌ است‌،اگر روؤيابين‌ در خانه‌ خود مار ببيند،دليل‌ بر دشمني‌ خانگي‌ است‌ و اگر در صحرا مار ببيند دشمن‌ بيگانه‌ است‌،اگر ببيند با مار جنگيد با دشمن‌ مرافعه‌ و خصومت‌ مي‌كند. اگر مار بر او غلبه‌ كرد،دشمن‌ بر او غالب‌ مي‌شود و اگر او بر مار غلبه‌ كرد،دشمن‌ را شكست‌ مي‌دهد،اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند گوشت‌ مار خورد به‌ پادشاهي‌ مي‌رسد،اگر ببيند مار را دو تكه‌ كرد،مال‌ دشمن‌ را مي‌خورد،اگر ببيند ماري‌ مرده‌ است‌ از آفتي‌ در امان‌ مي‌ماند.(ابن‌سيرين‌) اگر روؤيابين‌ در خواب‌ مار سفيدرنگي‌ را ببيند و آن‌ را بگيرد به‌ بزرگي‌ مي‌رسد،اگر ببيند مار از او فرار كرد دشمنش‌ ضعيف‌ و ناتوان‌ است‌،اگر در خواب‌ مارهاي‌ سياهي‌ ببيند دشمنانش‌ زياد است‌،اگر مار سبز رنگي‌ ببيند دشمن‌ او زاهد و درستكار است‌،اگر زردرنگ‌ باشد دشمنش‌ بيمارگون‌ است‌،اگر مار سرخ‌ باشد،دشمنش‌ خوش‌مشرب‌ و معاشرتي‌ است‌،اگر ببيند تعداد زيادي‌ مار پيش‌ او جمع‌ شدند،خويشان‌ و بستگانش‌ با او دشمن‌اند.(ابراهيم‌) اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ از سوراخ‌ دهان‌ يا بيني‌ يا گوش‌... او ماري‌ بيرون‌ آمد،فرزندش‌ دشمن‌ او است‌، اگر ببيند مار را گرفت‌ و آسيبي‌ به‌ او نرسيد،به‌ بزرگي‌ و مقام‌ مي‌رسد و بر دشمن‌ پيروز مي‌شود و به‌ مرادش‌ خواهدرسيد.(جابر مغربي‌)

 روؤياي‌ مار در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي

‌ مار نماد شيطان‌ و يا شر است‌ و ديدن‌ آن‌ در خواب‌ بديمن‌ است‌. ديدن‌ يك‌ مار بلند در خواب‌ و ترسيدن‌ از آن‌ در خواب‌ بيان‌كننده‌ وجود دشمني‌ خطرناك‌ است‌ كه‌ حتي‌ ممكن‌ است‌ در صدد آزار و آسيب‌ رساندن‌ به‌ روؤيابين‌ باشد. همچنين‌ اين‌ روؤيا نوعي‌ هشدار در مقابل‌ رسيدن‌ آسيب‌بدني‌ به‌ روؤيابين‌ است‌. اگر روؤيابين‌ در خواب‌ مار ترسناك‌ را از بين‌ ببرد و يا برآن‌ غلبه‌ كند،بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ وي‌ بر دشمن‌ خود فايق‌ خواهدآمد. قكط.لك‌ظظف‌ل.ننن از يك‌ نظر روؤياي‌ مار ، خواب‌ مثبتي‌ است‌ و ممكن‌ است‌ بيان‌كننده‌ يك‌ نوع‌ دايره‌ باشد يا تماميتي‌ كه‌ مورد انتظار ذهن‌ ناخودآگاه‌ روؤيابين‌ است‌. قكط.لظل‌غطكظع.ننن اگر روؤيابين‌ زن‌ باشد و در خواب‌ ماري‌ مرده‌ را ببيند كه‌ او را نيش‌ زده‌ است‌ ،پيشگويي‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ وي‌ از جانب‌ يك‌ شخص‌ دوست‌نما،دچار سختي‌ و رنج‌ مي‌شود. ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌ خوابهاي‌ رسيده‌ يكي‌ از خوانندگان‌، خانم‌ «ب‌» خواب‌ خود را با ما در ميان‌ گذاشته‌اند. «... ديدم‌ كه‌ مادرم‌ چند مار سفيد را گرفته‌ و يكي‌ از آنها را قطعه‌قطعه‌ مي‌كند...» تعبير مار سفيد بيان‌كننده‌ مال‌ و دارايي‌ است‌ و به‌ نظر مي‌رسد مادر شخص‌ روؤيابين‌ مالي‌ را كه‌ بتازگي‌ به‌دست‌ آورده‌ قرار است‌ بين‌ برخي‌ از دوستان‌ و آشنايان‌ خود قسمت‌ كند.
محمد هادي دريايي
daryaei@myself.com

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢

 

Ba salam !
Man khabi didam ke kheili negaranam karde va fekr kardam shoma mitonid be man komak konid.
Khab didam pedaram kheili marize va tamame famil va khaharhaye man ham hastand pedaram kheili halesh bad bood ye baghche bood ke golhaye ziyadi dasht ye gole roze sorati bood ke pedram ta varede hayat shod va gol ro did goft in gol ro bekanid nemikham inja bashe va man gol ro chidam vali vaghti khastam bendazam dar satle ashghal gole ye gole dige bood gole rozi nabood ke man chidam vali dar har sorat endakhtamesh door.dar zemen hayati ke didam manzele pedar bozorgam bood ke 1 sale pish foat kard.
Aghaye Daryaei mamnoon misham agar tabire in khabe mano
 
befrestid kheili motshakeram

 در کل خواب نگران کننده نيست م ه د

روياي‌ بيماري‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

 اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ بيمار است‌ و از بيماري‌ خود مي‌نالد، از غم‌ و اندوه‌ ايمن‌ مي‌شود و اگر ببيند به‌ بيماري‌ خود راضي‌ و شكرگزار است‌ تعبيرش‌ نيكي‌ و بهبودي‌ است‌ و اگر ببيند بيمار و برهنه‌ اجلش‌ نزديك‌ شده‌ است‌، خداي‌ متعال‌ مي‌فرمايد: «همانا برهنه‌ و تنها نزد ما آمديد همچنانكه‌ در آغاز شما را آفريديم‌ (سوره‌ انعام‌ آيه‌ 94)». (امام‌ صادق‌ (ع‌)) اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند بيمار است‌ دينش‌ خراب‌ است‌ و با مردم‌ با نفاق‌ و دورويي‌ سخن‌ مي‌گويد و بعضي‌ گفته‌اند در آن‌ سال‌ مي‌ ميرد و اگر ببيند از بيماري‌ شفا و بهبودي‌ يافت‌ و در خانه‌ خود نبود و با كسي‌ حرف‌ نمي‌زد، دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ بيماريش‌ طولاني‌ مي‌گردد و بيم‌ آن‌ مي‌رود كه‌ بميرد، اما اگر ببيند با مردم‌ نشست‌ و برخاست‌ مي‌كرد و حرف‌ مي‌زد زود از بيماري‌ نجات‌ و شفا پيدا مي‌كند، (ابن‌ سيرين‌). معبران‌ رويا مي‌گويند بيماري‌ در خواب‌ دليل‌ بر فسق‌ و گناه‌ است‌ و نيز از سوي‌ سلطان‌ (حكمران‌) يا به‌ جهت‌ عيال‌ و همسر به‌ اندوه‌ و محنت‌ دچار مي‌گردد، (كرماني‌). بيماري‌هاي‌ گوناگون‌ در خواب‌ دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ واجبات‌ و مستحبات‌ ديني‌ حقير و ناچيز شمرده‌ مي‌شوند، (جابر مغربي‌).

 

 روياي‌ بيماري‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌

 

 معني‌ لغوي‌ بيماري‌، يعني‌ فقدان‌ راحتي‌ و آسايش‌. قبل‌ از اينكه‌ در سطوح‌ روان‌شناختي‌ دست‌ به‌ تعبير رويا بزنيد ابتدا از سلامت‌ خود مطمئن‌ شويد. اين‌ رويا مي‌تواند با سلامت‌ عاطفي‌ و بدني‌ شما مرتبط‌ باشد. (قكط.لظغل‌غطكظع.ذذذ)

 برخي‌ اوقات‌ ناخودآگاه‌ در خواب‌ به‌ ما در مورد وضعيت‌ سلامت‌مان‌ هشدار مي‌دهد و اين‌ زماني‌ است‌ كه‌ در حالت‌ هشياري‌ ما از نشانه‌هاي‌ بيماري‌ آگاه‌ نيستيم‌. در روياي‌ بيماري‌، سلامت‌ عاطفي‌ نيز مد نظر است‌ در نتيجه‌ مراقب‌ روابط‌ عاطفي‌ خود باشيد و احساسات‌ خود را به‌ شيوه‌يي‌ مثبت‌ ابراز كنيد. اگر شخصي‌ كه‌ در خواب‌ بيمار است‌ را شما مراقبت‌ كنيد ممكن‌ است‌ شما در آستانه‌ از دست‌ دادن‌ حمايت‌ و عشق‌ وي‌ نسبت‌ به‌ خودتان‌ باشيد. (همان‌)

 روياي‌ بيماري‌ از آن‌ دسته‌ از روياهاست‌ كه‌ معنايي‌ چندگانه‌ دارد و به‌ عنوان‌ يك‌ كل‌ بايد در رويا به‌ آن‌ نگريست‌. روياي‌ بيماري‌ خوش‌ يمن‌ نبوده‌ و اغلب‌ زنان‌ آن‌ را مي‌بينند، اگر رويابين‌ بيماري‌ خود را در خواب‌ ببيند بزودي‌ تحولات‌ ناخوشايندي‌ براي‌ زندگي‌ وي‌ اتفاق‌ خواهد افتاد. (قكط.لك‌ظظف‌ل.ذذذ)

 

 

.
  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢

بيماري‌

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢