آسمان‌


<
روياي‌ آسمان‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ آسمان‌ به‌ رنگ‌ سبز است‌ در آن‌ سرزمين‌ خير و صلاح‌ و امنيت‌ خواهد بود و اگر ببينيد سفيد است‌ در آنجا رنج‌ و بيماري‌ خواهد بود و اگر سرخ‌ است‌، جنگ‌ و خونريزي‌ مي‌شود و اگر آسمان‌ سياه‌ است‌ بلا و فتنه‌ عظيم‌ پيش‌ مي‌آيد و اگر ببيند آسمان‌ روشن‌تر از آن‌ است‌ كه‌ قبلا بود خداي‌ متعال‌ به‌ او روشني‌ و نور امنيت‌ كامل‌ در دين‌ عطا مي‌فرمايد و اگر ببيند در مقابل‌ او در آسمان‌ باز شد، در خير و روزي‌ به‌ رويش‌ باز مي‌شود و عالم‌ و حكيم‌ مي‌گردد، (امام‌ صادق‌ (ع‌)).

اگر كسي‌ در خواب‌ خود را در آسمان‌ ببيند به‌ سفري‌ مي‌رود كه‌ در آن‌ سفر مقام‌ دنيايي‌ و عزت‌ و سرافرازي‌ به‌ دست‌ مي‌آورد و اگر ببيند در پهنه‌ آسمان‌ پرواز مي‌كند به‌ سفري‌ با نعمت‌ و بركت‌ مي‌رود (ابن‌ سيرين‌).

اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ در آسمان‌ خانه‌يي‌ دارد همان‌ طور كه‌ در زمين‌ خانه‌ دارد، اجلش‌ نزديك‌ است‌ (كرماني‌).

اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ از آسمان‌ گندم‌ و جو مي‌باريد در آن‌ سرزمين‌ نعمت‌هاي‌ بي‌شمار و گوناگون‌ پديد مي‌آيد و مردم‌ با امنيت‌ و رفاه‌ و درآمد زندگي‌ خواهند كرد (اسمعيل‌ اشعث‌).

روياي‌ آسمان‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌

ديدن‌ روياي‌ آسمان‌ بيانگر كسب‌ مقام‌ و احترام‌ قابل‌ توجه‌ است‌ و همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ اين‌ است‌ كه‌ رويابين‌ به‌ سفري‌ جذاب‌ و مورد دلخواه‌ با همراهان‌ با فرهنگ‌ خواهد رفت‌. البته‌ در صورتي‌ كه‌ آسمان‌ روشن‌ و واضح‌ باشد، در غير اين‌ صورت‌ بيان‌ كننده‌ دشواري‌ و سختي‌ است‌. (ضغهكض‌ضل ضل‌ضگ‌كث‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌)

قرمز شدن‌ آسمان‌ بيان‌ كننده‌ آشوب‌ و آشفتگي‌ عمومي‌ است‌، (همان‌).

در تعبير روياي‌ آسمان‌، وضعيت‌ آن‌ حايز اهميت‌ است‌.اگر آسمان‌ شفاف‌ باشد بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ اوقات‌ خوشي‌ براي‌ رويابين‌ در پيش‌ است‌. وجود ابرهآ در آسمان‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ خود مي‌بايد در برابر موانع‌ كوشش‌ كند و آنها را از ميان‌ بردارد. وجود آسماني‌ توفاني‌ نشانگر آن‌ است‌ كه‌ دوره‌ زماني‌ دشوار و پراسترسي‌ براي‌ رويابين‌ پيش‌ خواهد آمد كه‌ براي‌ غلبه‌ بر آن‌ رويابين‌ نيازمند كسب‌ قدرت‌ و توانمندي‌ است‌. (قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌ ككل.ذذذ)

آسمان‌ ممكن‌ است‌ بطور نمادين‌ بيان‌ كننده‌ برتري‌ و تفوق‌ و خود راستين‌ رويابين‌ باشد و همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ قلمرو خودآگاهي‌ و ناخودآگاهي‌ رويابين‌ باشد.
  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٢

عقاب‌تعبير روؤيا
عقاب‌
روياي‌ عقاب‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

تعبير عقاب‌ در خواب‌ بر دو وجه‌ است‌:1 پادشاه‌ ستمگر و خونخوار 2 عالم‌ بي‌دين‌ و حيله‌گر. (امام‌ صادق‌(ع‌))
عقاب‌ در خواب‌، پادشاهي‌ نيرومند و پرهيبت‌ و ستمگر است‌ كه‌ عموم‌ از او در هراسند، اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ را گرفت‌ يا شخصي‌ به‌ او آن‌ را داد و آن‌ عقاب‌ رام‌ و مطيع‌ او بود، نزد پادشاه‌ قرب‌ و منزلت‌ پيدا مي‌كند، اگر رويابين‌ ببيند عقاب‌ او را گرفت‌ و به‌ هوا برد، به‌ فرمان‌ پادشاه‌ (حكمران‌) به‌ سفري‌ مي‌رود و در آن‌ سفر بزرگي‌ و عظمت‌ مي‌يابد و نامور مي‌گردد. (دانيال‌(ع‌)).
اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند مردم‌ عقاب‌ را كشتند، شاه‌ (حكمران‌) آن‌ سرزمين‌ معزول‌ يا هلاك‌ مي‌شود، اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ او را برداشت‌ در پناه‌ پادشاه‌ (حكمران‌) قرار مي‌گيرد. اگر عقاب‌ چيزي‌ از دهان‌ درآورد و به‌ او داد، به‌ قدر آن‌، پادشاه‌ به‌ او عطا مي‌كند و اگر ببيند عقاب‌ از دست‌ او پريد و رشته‌ و طناب‌ يا چيز ديگري‌ نظير آن‌ در دست‌ او باقي‌ ماند، پادشاه‌ (حكمران‌) بر او خشمگين‌ مي‌شود و او را از خود دور مي‌سازد و چيزي‌ از مال‌ او را مي‌گيرد (ابن‌سيرين‌). اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ بر سر و روي‌ او نشسته‌، پسري‌ پيدا مي‌كند كه‌ به‌ پادشاهي‌ مي‌رسد (كرماني‌).
بعضي‌ گفته‌اند اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ عقاب‌ دارد، عمرش‌ طولاني‌ خواهد بود.

روياي‌ عقاب‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي


ديدن‌ روياي‌ پرنده‌يي‌ قوي‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ ناخودآگاه‌ رويابين‌ دوره‌ زماني‌ موفق‌ و پربركت‌ و ؤمربخشي‌ را براي‌ او پيشگويي‌ مي‌كند. با اين‌ حال‌ اگر پرنده‌ مزبور به‌ رويابين‌ حمله‌ كند يا او را بترساند بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ بايد خود را براي‌ يك‌ كار سخت‌ اجباري‌ آماده‌ سازد. (قكط.لظغل‌غطكظپ.ننن)
ديدن‌ عقاب‌ در يك‌ مكان‌ مرتفع‌، به‌ نشانه‌ خوبي‌ است‌. اگر عقاب‌ بر سر رويابين‌ فرود آيد نشانگر مرگ‌ است‌أ اگر عقاب‌ رويابين‌ را در آسمان‌ با خود حمل‌ كند و ببرد بيان‌كننده‌ حادؤه‌يي‌ جدي‌ و تكان‌ دهنده‌ است‌. ديدن‌ عقابي‌ كه‌ در آسمان‌ در حال‌ پرواز است‌ پيشگويي‌كننده‌ كسب‌ و تجارت‌ پرسود است‌ و پردرآمد. همچنين‌ پرواز عقاب‌ نشان‌دهنده‌ برگشتن‌ يك‌ دوست‌ خوب‌ از كشوري‌ دوردست‌ است‌. ديدن‌ عقاب‌ در آشيانه‌، بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ به‌ جايگاه‌ اعتماد دست‌ مي‌يابد و در كارش‌ موفق‌ خواهد شد. (ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌ وض‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌)
اگر رويابين‌ عقابي‌ را در خواب‌ كشت‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ او بر دشمنان‌ خود فايق‌ خواهد آمد و هيچ‌ مانعي‌ بر سر راه‌ رويابين‌ قرار نخواهد گرفت‌. (همان‌)

همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا)

توصيه‌هايي‌ براي‌ به‌ خاطر آوردن‌ و ثبت‌ روياها

1 شما مي‌توانيد روياهايتان‌ را بطور كامل‌ در هنگام‌ خواب‌ ديدن‌ ؤبت‌ كنيد. يعني‌ بلافاصله‌ در مرحله‌ چهارم‌ خواب‌ در دوره‌ امواج‌ ث‌|ح، بتوانيد از خواب‌ برخيزيد و به‌ ؤبت‌ رويايتان‌ بپردازيد. بدين‌ منظور مي‌بايد در طول‌ روز با چشمان‌ بسته‌ به‌ مرور و ؤبت‌ روياهايتان‌ بپردازيد.

2 اگر نتوانستيد بطور ارادي‌ و خودآگاه‌ در زمان‌ ديدن‌ رويا بيدار شويد، مي‌توانيد از روش‌ بيدار شدن‌ از خواب‌ تصنعي‌ استفاده‌ كنيد. بدين‌ترتيب‌ كه‌ از دوستتان‌ بخواهيد كه‌ در هنگام‌ خواب‌ بالاي‌ سر شما بنشيند و هنگامي‌ كه‌ وارد مرحله‌ چهارم‌ خواب‌ شديد (خواب‌ عميق‌) و در هنگام‌ خواب‌ ديدن‌ شما را از خواب‌ بيدار كند، (يعني‌ حدودا زمان‌ ورود به‌ دقيقه‌ نود زماني‌ كه‌ دوره‌ امواج‌ ث‌|ح شروع‌ مي‌شود) يا مي‌توانيد از ساعت‌ زنگ‌دار استفاده‌ كنيد.
3 بدون‌ توجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ از چه‌ روشي‌ براي‌ ؤبت‌ و نوشتن‌ روياها استفاده‌ مي‌كنيد، با استفاده‌ از ضبط‌ صوت‌ يا نوشتن‌، نخستين‌ ؤبت‌ رويا را با چشمان‌ بسته‌ انجام‌ دهيد. باز كردن‌ چشمان‌ به‌ خاطر آوردن‌ رويا را مختل‌ مي‌كند.

خواب‌هاي‌ رسيده‌


يكي‌ از خوانندگان‌ از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ براي‌ ما خوابشان‌ را ارسال‌ كردند: «خواب‌ ديدم‌ كه‌ درون‌ اتاقم‌ پر از عقرب‌ شده‌ است‌، ولي‌ آنها مرا نيش‌ نزدند و با اين‌ حال‌ ترس‌ وجودم‌ را فرا گرفته‌ بود...» تعبير: با توجه‌ به‌ نماد «عقرب‌» مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ شما بايد با دقت‌ بيشتري‌ به‌ روياي‌ خود نگاه‌ كنيد. اين‌ رويايي‌ آگاهنده‌ است‌. به‌ دوستان‌ دور و اطراف‌ خود خوب‌ بنگريد. احتمال‌ آن‌ مي‌رود كه‌ يكي‌ از دوستان‌ شما قصد صدمه‌ زدن‌ به‌ شما را داشته‌ باشد. دقت‌ كنيد و ارتباط‌ خود را با آن‌ دوست‌ كمرنگ‌ كرده‌ و يا تصحيح‌ كنيد و مانع‌ شويد او از شما سوء استفاده‌ كند. نيش‌ نزدن‌ هم‌ دوباره‌ نشان‌ خوبي‌ نيست‌، لذا دقت‌ خود را بيشتر كنيد. با «عقرب‌» مثل‌ يك‌ نماد «دشمن‌» منفي‌ در خواب‌ برخورد كنيد و آن‌ را در خواب‌هاي‌ بعدي‌ مغلوب‌ كنيد. چنان‌ كه‌ در كارگاه‌ رويا براي‌ شما توضيح‌ داديم‌. هيچ‌ نگران‌ نباشيد بزودي‌ و براحتي‌ بر احتمالات‌ ياد شده‌ فايق‌ خواهيد آمد. ما را از نتايج‌ تلاش‌هاي‌ خود باخبر سازيد.


  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٢

سخنی با خوانندگان

روياهای خود را برای ما بفرستيد تا در تعبيرشان ياريتان کنيم

دريايی   
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٢

بيماری
روياي‌ بيماري‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ بيمار است‌ و از بيماري‌ خود مي‌نالد، از غم‌ و اندوه‌ ايمن‌ مي‌شود و اگر ببيند به‌ بيماري‌ خود راضي‌ و شكرگزار است‌ تعبيرش‌ نيكي‌ و بهبودي‌ است‌ و اگر ببيند بيمار و برهنه‌ اجلش‌ نزديك‌ شده‌ است‌، خداي‌ متعال‌ مي‌فرمايد: «همانا برهنه‌ و تنها نزد ما آمديد همچنانكه‌ در آغاز شما را آفريديم‌ (سوره‌ انعام‌ آيه‌ 94)». (امام‌ صادق‌ (ع‌)) اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند بيمار است‌ دينش‌ خراب‌ است‌ و با مردم‌ با نفاق‌ و دورويي‌ سخن‌ مي‌گويد و بعضي‌ گفته‌اند در آن‌ سال‌ مي‌ ميرد و اگر ببيند از بيماري‌ شفا و بهبودي‌ يافت‌ و در خانه‌ خود نبود و با كسي‌ حرف‌ نمي‌زد، دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ بيماريش‌ طولاني‌ مي‌گردد و بيم‌ آن‌ مي‌رود كه‌ بميرد، اما اگر ببيند با مردم‌ نشست‌ و برخاست‌ مي‌كرد و حرف‌ مي‌زد زود از بيماري‌ نجات‌ و شفا پيدا مي‌كند، (ابن‌ سيرين‌). معبران‌ رويا مي‌گويند بيماري‌ در خواب‌ دليل‌ بر فسق‌ و گناه‌ است‌ و نيز از سوي‌ سلطان‌ (حكمران‌) يا به‌ جهت‌ عيال‌ و همسر به‌ اندوه‌ و محنت‌ دچار مي‌گردد، (كرماني‌). بيماري‌هاي‌ گوناگون‌ در خواب‌ دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ واجبات‌ و مستحبات‌ ديني‌ حقير و ناچيز شمرده‌ مي‌شوند، (جابر مغربي‌).

روياي‌ بيماري‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌

معني‌ لغوي‌ بيماري‌، يعني‌ فقدان‌ راحتي‌ و آسايش‌. قبل‌ از اينكه‌ در سطوح‌ روان‌شناختي‌ دست‌ به‌ تعبير رويا بزنيد ابتدا از سلامت‌ خود مطمئن‌ شويد. اين‌ رويا مي‌تواند با سلامت‌ عاطفي‌ و بدني‌ شما مرتبط‌ باشد. (قكط.لظغل‌غطكظع.ذذذ)
برخي‌ اوقات‌ ناخودآگاه‌ در خواب‌ به‌ ما در مورد وضعيت‌ سلامت‌مان‌ هشدار مي‌دهد و اين‌ زماني‌ است‌ كه‌ در حالت‌ هشياري‌ ما از نشانه‌هاي‌ بيماري‌ آگاه‌ نيستيم‌. در روياي‌ بيماري‌، سلامت‌ عاطفي‌ نيز مد نظر است‌ در نتيجه‌ مراقب‌ روابط‌ عاطفي‌ خود باشيد و احساسات‌ خود را به‌ شيوه‌يي‌ مثبت‌ ابراز كنيد. اگر شخصي‌ كه‌ در خواب‌ بيمار است‌ را شما مراقبت‌ كنيد ممكن‌ است‌ شما در آستانه‌ از دست‌ دادن‌ حمايت‌ و عشق‌ وي‌ نسبت‌ به‌ خودتان‌ باشيد. (همان‌)
روياي‌ بيماري‌ از آن‌ دسته‌ از روياهاست‌ كه‌ معنايي‌ چندگانه‌ دارد و به‌ عنوان‌ يك‌ كل‌ بايد در رويا به‌ آن‌ نگريست‌. روياي‌ بيماري‌ خوش‌ يمن‌ نبوده‌ و اغلب‌ زنان‌ آن‌ را مي‌بينند، اگر رويابين‌ بيماري‌ خود را در خواب‌ ببيند بزودي‌ تحولات‌ ناخوشايندي‌ براي‌ زندگي‌ وي‌ اتفاق‌ خواهد افتاد. (قكط.لك‌ظظف‌ل.ذذذ)

همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا)، (ادامه‌ از شماره‌ قبل‌)

از رويا بينان‌ خانواده‌ سنوآ مالزي‌ فنون‌ رويابيني‌ را بياموزيم‌: ب‌ اگر دشمن‌ مورد مواجهه‌ در روياي‌ شما بدون‌ شكل‌ بوده‌ و تصوير مشخصي‌ نداشته‌ باشد، باز هم‌ شما بايد به‌ سوي‌ آن‌ برويد و با آن‌ برخورد كنيد. ج‌ بعد از اينكه‌ دشمن‌ روياي‌ خود را شكست‌ داديد و مقهورش‌ كرديد، وادارش‌ كنيد كه‌ به‌ شما هديه‌ و پيش‌كشي‌ بدهد.

1 اين‌ هديه‌ مي‌تواند يك‌ چيز زيبا باشد مثل‌ يك‌ شعر، داستان‌، آواز، طرح‌ و يا نقاشي‌.

2 اين‌ هديه‌ مي‌تواند يك‌ چيز مفيد باشد مثل‌ يك‌ ابداع‌ يا راه‌ حلي‌ براي‌ يك‌ مشكل‌.

3 در صورت‌ لزوم‌ براي‌ دريافت‌ هديه‌ چانه‌ زده‌ و يا معامله‌ كنيد.

4 ارزش‌ اين‌ هديه‌ با حصول‌ اجماع‌ اجتماعي‌ پيرامون‌ ارزش‌ آن‌ در زمان‌ بيداري‌ مشخص‌ مي‌شود.

اقدامات‌ مشخصي‌ بايد در زمان‌ بيداري‌ پيرامون‌ روياهاي‌ تهاجمي‌ صورت‌ پذيرد:

1 اگر تصوير رويايي‌ كه‌ حالت‌ تهاجمي‌ داشت‌ تصوير يك‌ دوست‌ بود (اگر در رويا با آن‌ نجنگيديد، در آينده‌ با آن‌ بجنگيد)، در زمان‌ بيداري‌ او را نصيحت‌ كنيد تا تصوير آسيب‌ ديده‌ خود را اصلاح‌ و ترميم‌ كند.
2 اگر شما در جريان‌ خواب‌ برخوردي‌ تهاجمي‌ با يك‌ دوست‌ داشتيد و يا همكاري‌ با او را رد كرديد، بايد در زمان‌ بيداري‌ با اشارات‌ و حركات‌ صورت‌ كه‌ دوستانه‌اند با او برخورد كرده‌ و به‌ صحبت‌ بپردازيد.

محمد هادي دريايي


  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٢

باد

b>

روياي‌ باد در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما:


تعبير ديدن‌ باد درخواب‌ بر9 وجه‌ است‌: 1 بشارت‌ 2 فرمانروايي‌ 3 مال‌ 4مرگ‌ 5عذاب‌ 6كشتن‌ 7بيماري‌ 8شفا 9 آسايش‌ و اگر رويابين‌ ببيند بر باد سوار شده‌ است‌ به‌ بزرگي‌ و فرمانروايي‌ مي‌رسد، (امام‌صادق‌ (ع‌)). اگر رويابين‌ درخواب‌ ببيند كه‌ باد سختي‌ مي‌وزد مردم‌ آن‌ سرزمين‌ دچار ترس‌ و بيم‌ مي‌شوند و اگر ببيند كه‌ باد آنقدر شديد بود كه‌ درختان‌ را از جا مي‌كند و خرابي‌ به‌ بار مي‌آورد مردم‌ آنجا از بيماري‌ طاعون‌ و حصبه‌ و نظاير اينها به‌ بلا و مصيبت‌ دچار مي‌ شوند، (ابن‌ سيرين‌) اگر رويابين‌ ببيند باد غربي‌ به‌ نرمي‌ مي‌وزد مال‌ و نعمت‌ مردم‌ آن‌ سرزمين‌ افزايش‌ مي‌يابد و اگر ببيند باد شمالي‌ به‌ نرمي‌ مي‌وزد برشفا و راحت‌ مردم‌ آن‌ سرزمين‌ دلالت‌ دارد و اگر بر خلاف‌ اين‌ ببيند تعبير خوبي‌ ندارد، (اسماعيل‌ اشعث‌) باد گرم‌ در خواب‌ بر بيماريهاي‌ سرد و بادسرد بر بيماريهاي‌ پريشان‌ كننده‌ در آن‌ سرزمين‌ دلالت‌ دارد و باد معتدل‌ دليل‌ سلامتي‌ و تندرستي‌ مردم‌ و خوبي‌ كسب‌ و كار آنجا است‌، (كرماني‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ باد او را مي‌برد، به‌ سفر مي‌رود و در آن‌ سفر به‌ اندازه‌يي‌ كه‌ باد او را برده‌ است‌ جاه‌ و مقام‌ پيدا مي‌كند، (همان‌)
روياي‌ باد در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي‌:
باد در رويا مي‌تواند بيان‌ كننده‌ نمادين‌ نيروي‌ روحي‌ و يا نيروي‌ زندگي‌ رويابين‌ باشد. همچنين‌ باد ممكن‌ است‌ بر تغييرات‌ در زندگي‌ شما دلالت‌ كند. هر چه‌ قدرت‌ باد بيشتر باشد، تغييرات‌ شديدتري‌ را در بر خواهد داشت‌. باد توفاني‌ و شديد مي‌تواند بيان‌ كننده‌ استرس‌ باشد اما همچنين‌ ممكن‌ است‌ بيانگر انرژي‌ باشد كه‌ شما براي‌ ايجاد تغيير بدان‌ نياز داريد. صداي‌ باد، چون‌ صداي‌ طبيعي‌ است‌ اهميتي‌ روحاني‌ دارد(قكط.طق‌غگ‌ظم‌كف‌ قضظگ‌ط‌.ذذذ) (قكط.لظغل‌غطكظع.ذذذ)
روياي‌ باد ممكن‌ است‌ بطور نمادين‌ بيان‌ كننده‌ احساسات‌ شديد و متلاطم‌ خودآگاه‌ و يا ناخودآگاه‌ پريشان‌ و پرتلاطم‌ باشد. در نمادشناسي‌ مذهبي‌ باد بيان‌ كننده‌ يك‌ مفهوم‌ ملكوتي‌ و روحاني‌ است‌ كه‌ از ديدگاه‌ روانشناختي‌ نيرويي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند شخص‌ را از افسردگي‌ نجات‌ داده‌ و او را به‌ شادماني‌ برساند و يا اينكه‌ از سطح‌ مادي‌ به‌ سطح‌ معنوي‌ يا به‌ عمق‌ هشياري‌ برساند. (قكط.لف‌كض‌ق وللقضظگ‌ط‌لع‌ل‌ وق.ذذذ)
همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا):
توصيه‌هايي‌ براي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياها و ؤبت‌ آنها 1 براي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياهايتان‌ لازم‌ است‌ به‌ روياهاتان‌ ارزش‌ قايل‌ شويد حتي‌ اگر روياهايتان‌ بي‌معني‌ و مسخره‌ به‌ نظر برسند. ؤبت‌ كامل‌ و دقيق‌ رويا موجبات‌ يك‌ بينش‌ قابل‌ توجه‌ و ارزنده‌ را فراهم‌ مي‌آورد. 2 بهترين‌ زمان‌ براي‌ گسترش‌ توانمندي‌ها و مهارت‌هاي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياها زماني‌ است‌ كه‌ بطور طبيعي‌ از خواب‌ بيدار شده‌ايد. 3 قبل‌ از اينكه‌ به‌ خواب‌ برويد، در ذهن‌ خود برنامه‌ريزي‌ كنيد كه‌ هر چه‌ را به‌ خواب‌ مي‌بينيد به‌خاطر آوريد و همچنين‌ خودكار نيز در كنار محل‌ خوابتان‌ بگذاريد كه‌ بتوانيد در صورت‌ بيدارشدن‌ از رويا آن‌ را بلافاصله‌ بنويسيد بهتر سر خودكار مجهز به‌ چراغ‌قوه‌ باشد. 4اگر در حين‌ ديدن‌ رويا ناگهان‌ از خواب‌ برخاستيد، به‌ آرامي‌ دراز بكشيد و اجازه‌ دهيد تصاوير رويا دوباره‌ به‌ ذهنتان‌ برگردند. 5 اگر در يك‌ موقعيت‌ دراز كشيدن‌ مثلا به‌ پهلو رويايي‌ را به‌خاطر آورديد موقعيت‌ خود را تغيير دهيد و ببينيد آيا در اين‌ موقعيت‌ جديد نيز رويايي‌ را به‌خاطر مي‌آوريد. تغيير موقعيت‌ بايد بسيار آرام‌ صورت‌ پذيرد.
سخني‌ با خوانندگان‌ عزيز:
خوانندگان‌ عزيز «تعبير رويا» در اين‌ سفر به‌ ياد ماندني‌ با ما همسفر بوده‌ايد و تشويق‌هاي‌ شما به‌ ما دلگرمي‌ داده‌ است‌ و پيشنهادات‌ سازنده‌ شما همواره‌ در بهبود كار ما موؤر بوده‌ است‌. از شما درخواست‌ داريم‌ به‌ كمكهاي‌ خود ادامه‌ دهيد و ما را از پيشنهادات‌ و نظرات‌ ارزشمند خود محروم‌ نسازيد. بدينوسيله‌ از شما دعوت‌ مي‌كنيم‌ خواب‌هايتان‌ را براي‌ ما به‌ آدرس‌ روزنامه‌ يا به‌ آدرس‌: تهران‌، صندوق‌ پستی۱۷۳۸۵خط تيره ۱۱۴يا آدرس‌ پست‌ الكترونيك‌قكط.ظ‌ف‌ظل وقأغظضوگ‌ضط‌ بفرستيد، تا در صورت‌ تمايل‌ شما به‌ چاپ‌ و تعبير آن‌ بپردازيم‌ و يا اينكه‌ شما را در بررسي‌ نمادهاي‌ روياهايتان‌ ياري‌ كنيم‌.
  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢

بيابان

روياي‌ بيابان‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

تعبير بيابان‌ در خواب‌ بر چهار وجه‌ است‌: 1 روزي‌ و قسمت‌ 2 حيرت‌ و سرگرداني‌ 3 عناد و لجاجت‌ و رنج‌ و مشقت‌ 4 ترس‌ و خطر و هلاكت‌، مگر آنكه‌ ببيند زود از آن‌ بيرون‌ آمده‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌). بيابان‌ در خواب‌، قسمت‌ و روزي‌ بيننده‌ خواب‌ است‌، به‌ قدر بزرگي‌ و وسعت‌ بيابان‌ كه‌ در خواب‌ ديده‌ است‌، (دانيال‌ (ع‌)). اگر رويابين‌ درخواب‌ ببيند تنها در بيابان‌ است‌ از كسب‌ و كار خود مال‌ فراواني‌ به‌ دست‌ مي‌آورد،(همان‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند همراه‌ گروهي‌ در بيابان‌ مي‌گردد. در سفر مال‌ و نعمت‌ فراوان‌ پيدا مي‌كند و در رزق‌ و روزيش‌ وسعت‌ و گشايش‌ حاصل‌ مي‌شود، (همان‌). اگر رويا بين‌ ببيند از بيابان‌ بيرون‌ آمد از غم‌ و اندوه‌ خلاص‌ مي‌شود و اگر ببيند به‌ بيابان‌ رفت‌ غمگين‌ و درمانده‌ و مستمند مي‌گردد، (ابن‌سيرين‌).

روياي‌ بيابان‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌

اگر رويابين‌ به‌ بيابان‌ وسيعي‌ ديده‌ بدوزد آن‌ بطور نمادين‌ نشانه‌ ناخودآگاه‌ او است‌. بيابان‌ مي‌تواند بيان‌كننده‌ دوره‌يي‌ كم‌ رشد در زندگي‌ رويابين‌ باشد، همچنين‌ بيابان‌ مي‌تواند نشان‌دهنده‌ تنهايي‌ و حس‌ انزواي‌ شخص‌ رويابين‌ باشد. با اين‌ حال‌، اگر رويابين‌ در كنار بيابان‌ زندگي‌ كند و يا آن‌ را دوست‌ داشته‌ باشد ممكن‌ است‌ نمادي‌ مثبت‌ محسوب‌ شود. براي‌ گروهي‌ از رويابينان‌، بيابان‌ مي‌تواند محلي‌ براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ با طبيعت‌ و يا احساس‌ حس‌ آرامش‌ باشد، (قكط.لظغل‌غطكظع.ذذذ)
اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ به‌ شن‌هاي‌ بيابان‌ مي‌نگرد و آفتاب‌ بر آنها مي‌تابد و آنها داغ‌ شده‌اند، روياي‌ او نشان‌ دهنده‌ تفكر عميق‌ و ساعات‌ طولاني‌ است‌ كه‌ رويابين‌ براي‌ خواندن‌ كتاب‌ها و كارش‌ صرف‌ خواهد كرد.
(لق‌كغل‌ضطغف‌ض‌مك‌ غق‌ع‌ضل ضغهكض‌كل و كل‌ضگ‌كق وض‌ ولقضظگ‌ط‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌)
اگر رويابين‌ درخواب‌ كارواني‌ را در بيابان‌ به‌ همراه‌ اعراب‌ و شترها ببيند، نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ سفرهاي‌ دراز به‌ سرزمين‌ها ناشناخته‌ خواهد داشت‌، (همان‌).

روياي‌ بيابان‌ ]گاهي‌[ بيانگر ركود، كسادي‌ و ايستايي‌ است‌ و همچنين‌ بطور نمادين‌ بيان‌ كننده‌ ناخودآگاه‌ است‌. (قكط.لف‌كض‌قول لقضظگ‌ط‌ ع‌ل‌وق.ذذذ)
خواب‌هاي‌ رسيده‌
يكي‌ از خوانندگان‌ از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ خواب‌ خود را براي‌ ما ارسال‌ كردند: «...در خواب‌ ديدم‌ كه‌ در يك‌ بيابان‌ در هنگام‌ غروب‌ در كنار جاده‌يي‌ ايستاده‌ام‌، بادي‌ مي‌وزيد، در نزديكي‌ من‌ ساختماني‌ متروك‌ بود، هيچ‌ جانداري‌ در آنجا ديده‌ نمي‌شد، ناگهان‌ متوجه‌ شدم‌ كاميوني‌ جلوي‌ من‌ ايستاد و يك‌ نفر از آن‌ پياده‌ شد و به‌ من‌ گفت‌: بيا تا تو را برسانم‌.ولي‌ چون‌ مسير او به‌ من‌ نمي‌خورد، سوار ماشين‌ او نشدم‌، آن‌ فرد لباس‌ تيره‌ به‌ تن‌ داشت‌ و صورت‌ راننده‌ و او نامفهوم‌ بود. او كلاهي‌ (سربندي‌) بلند مثل‌ سربند كشيش‌هاي‌ قديمي‌ به‌ سر داشت‌...» با بررسي‌ نمادهاي‌ روياي‌ حاضر به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ كه‌ تعبير و مضمون‌ كلي‌ روياي‌ حاضر مثبت‌ است‌ و نگراني‌ خاصي‌ براي‌ رويابين‌ در بر ندارد بويژه‌ در مورد اينكه‌ رويابين‌ به‌دليل‌ هم‌مسير نبودن‌ با شخص‌ ناشناس‌ با او همراه‌ نشده‌ و به‌ نوعي‌ آگاهي‌ ضمني‌ در رويا را داشته‌ است‌. از آنجايي‌ كه‌ روياي‌ حاضر در حالتي‌ خاص‌ ديده‌ شده‌ است‌ و رويا بين‌ دچار مشكل‌ و حمله‌ قلبي‌ نيز هست‌ مي‌توان‌ تعابير ديگري‌ را نيز به‌ آن‌ افزود و آن‌ نوعي‌ اعلام‌ و آگاهانيدن‌ ناخودآگاه‌ در مورد وضعيت‌ جسماني‌ شخص‌ رويابين‌ است‌. در مورد نماد بيابان‌ يك‌ نكته‌ ديگر به‌ استناد منابع‌ موجود قابل‌ طرح‌ است‌. در برخي‌ از منابع‌ تعبير رويا نماد بيابان‌ را براي‌ زنان‌ نشانه‌ خوبي‌ ندانسته‌اند و اگر زن‌ جواني‌ در خواب‌ خود را تنها در بيابان‌ ببيند، شهرت‌ و سلامت‌ او بخاطر بي‌ملاحظگي‌ و بي‌احتياطي‌ در خطر خواهد بود لذا او بايد بيشتر مراقب‌ خود باشد و در رفتار خود تجديدنظر كند. سخني‌ با همسفران‌ سرزمين‌ رويا دوستان‌ عزيز از اينكه‌ ما را مورد لطف‌ خود قرار داديد و ما را از لذت‌ همسفر شدن‌ در سرزمين‌ رويايي‌تان‌ برخوردار كرديد صميمانه‌ سپاسگزاريم‌ و همچنان‌ آماده‌ دريافت‌ روياهاي‌ شيرين‌ و تلخ‌تان‌ هستيم‌ و آماده‌ شنيدن‌ پيشنهادهاي‌ ارزنده‌ شما. كارگاه‌ رويا در شماره‌هايي‌ كه‌ گذشت‌ تلاش‌ بر آن‌ داشت‌ تا به‌ شما اين‌ نويد را بدهد كه‌ مي‌توانيد بر روياهاي‌تان‌ تاؤير بگذاريد و حتي‌ مسير آنها را تغيير دهيد. «توانمندسازي‌» شما هدف‌ ما است‌. اينكه‌ به‌ شما بگويم‌ «شما مي‌توانيد با توانايي‌هاي‌ ذهني‌ خود» بر روياهاي‌ خود مديريت‌ داشته‌ باشيد. ص‌، پ‌ 11417385 تلفن‌(روزهاي‌ سه‌شنبه‌ عصر، گروه‌ اجتماعي‌):6420973


  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢

ابر

روياي‌ ابر در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما


تعبير روياي‌ ابر بر 9 وجه‌ است‌: 1 حكمت‌ 2 رياست‌ 3 پادشاهي‌ 4 رحمت‌ 5 پرهيزگاري‌ 6 عذاب‌ 7 قحطي‌ 8 بلا 9 فتنه‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌)) ابر در خواب‌ به‌ شش‌ گونه‌ است‌أ ابر سفيد و سياه‌ و زرد و سرخ‌ و ابري‌ كه‌ مي‌بارد و ابري‌ كه‌ نمي‌بارد و هر يك‌ را تعبيري‌ است‌: اگر كسي‌ در خواب‌ خود را زير ابر سفيد بارنده‌ ببيند خداي‌ متعال‌ به‌ او علم‌ و حكمت‌ عطا مي‌فرمايد و مردم‌ از علم‌ و حكمت‌ او بهره‌مند مي‌شوند و اگر خود را زير ابر زرد ببيند بيمار مي‌شود و اگر زير ابر سرخ‌ قرار داشت‌ به‌ محنت‌ و بلا گرفتار مي‌شود و اگر ببيند بالاي‌ ابر سبز راست‌ ايستاد به‌ اندازه‌ آن‌ فرمانروايي‌ مي‌كند (دانيال‌ (ع‌)). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ ابر را از هوا گرفت‌ و به‌ زمين‌ آورد كارش‌ خوب‌ و داراي‌ علم‌ و مقام‌ و منزلت‌ مي‌شود و اگر ببيند ابر بر سر او سايه‌ انداخته‌ است‌ در آن‌ سال‌ خير و نعمت‌ فراوان‌ به‌ دست‌ مي‌آورد. (ابن‌ سيرين‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند از ابر لباس‌ دوخت‌ و پوشيد آن‌ قدر علم‌ و دانش‌ كسب‌ مي‌كند كه‌ هيچكس‌ آن‌ اندازه‌ ندارد و اگر ببيند ابر سراسر جهان‌ را پوشاند اما هيچ‌ باران‌ نباريد تعبير آن‌ بد است‌ (همان‌). اگر رويابين‌ ابر را جمع‌ كرد يا برداشت‌ و خورد در ميان‌ حكما ممتاز مي‌شود و در علم‌ و دانش‌ يگانه‌ و بي‌همتا مي‌گردد (كرماني‌). ابر سياه‌ نشان‌ دهنده‌ بيم‌، ترس‌ و سختي‌ است‌ و ابر باران‌زا بيانگر بركت‌ و خير و فراواني‌ و همچنين‌ گاهي‌ غم‌ و اندوه‌ است‌ (اسماعيل‌ اشعث‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ خانه‌ او با ابر فرش‌ شده‌ است‌ به‌ اندازه‌ آن‌ فرزند و خانواده‌اش‌ داراي‌ علم‌ و حكمت‌ خواهند بود (جابر مغربي‌).
روياي‌ ابر در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌
ابر روشن‌ بيان‌ كننده‌ آرامش‌ دروني‌ است‌ و ابر سياه‌ داراي‌ انرژي‌ احساسي‌ پايين‌ و افسردگي‌ است‌. ابر باران‌زا بيانگر قريب‌الوقوع‌ بودن‌ رگبار است‌.
www.myth dreamssymbol.com
ابرها از دو عنصر از چهار عنصر اصلي‌ يعني‌ آب‌ و هوا تشكيل‌ مي‌شوند. انرژي‌ مثبت‌ رويابين‌ و آرمان‌گرايي‌ وي‌ با ابرهاي‌ سفيد بيان‌ شود و ويژگي‌هاي‌ شخصي‌ منفي‌ رويابين‌ و افكار خصوصي‌ منفي‌ وي‌ با ابرهاي‌ تيره‌ توفاني‌ بيان‌ گردند. www.geocities.com
ديدن‌ ابرهاي‌ سياه‌ و انبوه‌ نشان‌ دهنده‌ بدشانسي‌ و مديريت‌ بد است‌. اگر باران‌ ببارد نشانگر مشكلات‌ و بيماري‌هاست‌. dictionaryofdreams,bymoratosabozia
اگر رويابين‌ در خواب‌ ابرهاي‌ شفاف‌ و روشن‌ را ببيند كه‌ از ميان‌ آنها خورشيد مي‌تابد، نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ پس‌ از مواجهه‌ با دشواري‌ و سختي‌ بر آن‌ فايق‌ خواهد آمد (همان‌). ويژگي‌ ابري‌ كه‌ در خواب‌ ديده‌ مي‌شود در تعبير آن‌ نقش‌ دارد. ابرهاي‌ تيره‌ و توفاني‌ بيان‌ كننده‌ غم‌ و اندوه‌ و به‌ هم‌ خوردن‌ دوستي‌ هستند. ابرهاي‌ سفيد پخش‌ شده‌ در آسمان‌ آبي‌ بيانگر دوره‌يي‌ خوب‌ و بهتر از قبل‌ هستند. اگر ابرهاي‌ سفيد خورشيد را پوشانده‌ باشند به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ رويابين‌ آينده‌ مالي‌ روشني‌ را در پيش‌ خواهد داشت‌. http://iycos.keen.com

خواب‌هاي‌ رسيده‌
خانم‌ «كتايون‌.ر» از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ خوابشان‌ را براي‌ ما ارسال‌ كرده‌اند: «... خود را داخل‌ يك‌ كليسا ديدم‌ كه‌ بر خلاف‌ ميلم‌ با كسي‌ عروسي‌ مي‌كردم‌... و هنگامي‌ كه‌ از كليسا به‌ بيرون‌ آمدم‌ ديدم‌ كه‌ يك‌ ماشين‌ مشكي‌ از آن‌ ماشين‌هايي‌ كه‌ در مراسم‌ عزا استفاده‌ مي‌شود در بيرون‌ كليسا توقف‌ كرده‌ است‌...» تعبير: به‌ استناد منابع‌ موجود، روياي‌ عروسي‌، رويايي‌ بديمن‌ است‌ و نشان‌ دهنده‌ مرگ‌ و مراسم‌ تدفين‌ است‌ و عروسي‌ هميشه‌ نشانگر شروعي‌ جديد است‌ اما به‌ بهاي‌ مرگ‌ يا زندگي‌ پيشين‌. اين‌ مرگ‌ ممكن‌ است‌ پايان‌هاي‌ متفاوتي‌ را در برگيرد و لزوما به‌ معني‌ مرگ‌ جسماني‌ نيست‌. تا اينجا روياي‌ ياد شده‌، رويايي‌ منفي‌ است‌ اما با خروج‌ «خانم‌ ر» از كليسا و ديدن‌ ماشين‌ مراسم‌ تدفين‌ مسير رويا عوض‌ مي‌شود زيرا روياي‌ مرگ‌، بيانگر توقف‌ و پايان‌ يك‌ چيز منفي‌ و بد است‌ و در اينجا اؤر ناخوشايندبخش‌ اول‌ رويا با مواجهه‌ مراسم‌ تدفين‌ خنثي‌ مي‌گردد. در حاشيه‌ بايد افزود ،رويابين‌ اخيرا درگير يكسري‌ مسائلي‌ شده‌ است‌ كه‌ ذهنش‌ را بشدت‌ درگير موضوع‌ حساس‌ و كليدي‌ ازدواج‌ كرده‌ است‌ و خواب‌ ياد شده‌ بازتابي‌ است‌ از آنچه‌ رويابين‌ اين‌ روزها بدان‌ مي‌انديشيده‌ است‌. از خانم‌ «كتايون‌.ر» مي‌خواهيم‌ با دقت‌ و مديريت‌ بيشتر خودآگاه‌ خود و اتخاذ روش‌هاي‌ منطقي‌ جلوي‌ هرگونه‌ عملكرد نادرست‌ و فكرنشده‌ خود را بگيرد. به‌ آدرس‌: تهران‌، صندوق‌ پستی۱۷۳۸۵خط تيره ۱۱۴يا آدرس‌
محمدهادي‌ دريايي‌
Daryaei@myself.com

">undefined

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢

مارروؤياي‌ «مار» در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما

تعبير مار در خواب‌بر ده‌ وجه‌ است‌:1 دشمن‌ پنهان‌ 2 زندگاني‌ 3 سلامتي‌4 پادشاهي‌ 5 سپهسالاري‌ 6 دولت‌ 7 زن‌ 8 مراد 9 پسر 10 سيل‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌)) مار در خواب‌ دليل‌ بر دشمني‌ پنهان‌ است‌،اگر روؤيابين‌ در خانه‌ خود مار ببيند،دليل‌ بر دشمني‌ خانگي‌ است‌ و اگر در صحرا مار ببيند دشمن‌ بيگانه‌ است‌،اگر ببيند با مار جنگيد با دشمن‌ مرافعه‌ و خصومت‌ مي‌كند. اگر مار بر او غلبه‌ كرد،دشمن‌ بر او غالب‌ مي‌شود و اگر او بر مار غلبه‌ كرد،دشمن‌ را شكست‌ مي‌دهد،اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند گوشت‌ مار خورد به‌ پادشاهي‌ مي‌رسد،اگر ببيند مار را دو تكه‌ كرد،مال‌ دشمن‌ را مي‌خورد،اگر ببيند ماري‌ مرده‌ است‌ از آفتي‌ در امان‌ مي‌ماند.(ابن‌سيرين‌) اگر روؤيابين‌ در خواب‌ مار سفيدرنگي‌ را ببيند و آن‌ را بگيرد به‌ بزرگي‌ مي‌رسد،اگر ببيند مار از او فرار كرد دشمنش‌ ضعيف‌ و ناتوان‌ است‌،اگر در خواب‌ مارهاي‌ سياهي‌ ببيند دشمنانش‌ زياد است‌،اگر مار سبز رنگي‌ ببيند دشمن‌ او زاهد و درستكار است‌،اگر زردرنگ‌ باشد دشمنش‌ بيمارگون‌ است‌،اگر مار سرخ‌ باشد،دشمنش‌ خوش‌مشرب‌ و معاشرتي‌ است‌،اگر ببيند تعداد زيادي‌ مار پيش‌ او جمع‌ شدند،خويشان‌ و بستگانش‌ با او دشمن‌اند.(ابراهيم‌) اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ از سوراخ‌ دهان‌ يا بيني‌ يا گوش‌... او ماري‌ بيرون‌ آمد،فرزندش‌ دشمن‌ او است‌، اگر ببيند مار را گرفت‌ و آسيبي‌ به‌ او نرسيد،به‌ بزرگي‌ و مقام‌ مي‌رسد و بر دشمن‌ پيروز مي‌شود و به‌ مرادش‌ خواهدرسيد.(جابر مغربي‌)
روؤياي‌ مار در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي
مار نماد شيطان‌ و يا شر است‌ و ديدن‌ آن‌ در خواب‌ بديمن‌ است‌. ديدن‌ يك‌ مار بلند در خواب‌ و ترسيدن‌ از آن‌ در خواب‌ بيان‌كننده‌ وجود دشمني‌ خطرناك‌ است‌ كه‌ حتي‌ ممكن‌ است‌ در صدد آزار و آسيب‌ رساندن‌ به‌ روؤيابين‌ باشد. همچنين‌ اين‌ روؤيا نوعي‌ هشدار در مقابل‌ رسيدن‌ آسيب‌بدني‌ به‌ روؤيابين‌ است‌. اگر روؤيابين‌ در خواب‌ مار ترسناك‌ را از بين‌ ببرد و يا برآن‌ غلبه‌ كند،بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ وي‌ بر دشمن‌ خود فايق‌ خواهدآمد. قكط.لك‌ظظف‌ل.ننن از يك‌ نظر روؤياي‌ مار ، خواب‌ مثبتي‌ است‌ و ممكن‌ است‌ بيان‌كننده‌ يك‌ نوع‌ دايره‌ باشد يا تماميتي‌ كه‌ مورد انتظار ذهن‌ ناخودآگاه‌ روؤيابين‌ است‌. قكط.لظل‌غطكظع.ننن اگر روؤيابين‌ زن‌ باشد و در خواب‌ ماري‌ مرده‌ را ببيند كه‌ او را نيش‌ زده‌ است‌ ،پيشگويي‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ وي‌ از جانب‌ يك‌ شخص‌ دوست‌نما،دچار سختي‌ و رنج‌ مي‌شود. ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌ خوابهاي‌ رسيده‌ يكي‌ از خوانندگان‌، خانم‌ «ب‌» خواب‌ خود را با ما در ميان‌ گذاشته‌اند. «... ديدم‌ كه‌ مادرم‌ چند مار سفيد را گرفته‌ و يكي‌ از آنها را قطعه‌قطعه‌ مي‌كند...» تعبير مار سفيد بيان‌كننده‌ مال‌ و دارايي‌ است‌ و به‌ نظر مي‌رسد مادر شخص‌ روؤيابين‌ مالي‌ را كه‌ بتازگي‌ به‌دست‌ آورده‌ قرار است‌ بين‌ برخي‌ از دوستان‌ و آشنايان‌ خود قسمت‌ كند.
محمد هادي دريايي
daryaei@myself.com
  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢

پيراهن
تعبير روؤياروؤياي‌ پيراهن‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما تعبير ديدن‌ پيراهن‌ در خواب‌ اگر نو و گشاد باشد،بر شش‌ وجه‌ است‌: 1 ديدن‌ مردم‌ 2 ستر و عفاف‌ 3 عيش‌ و زندگي‌ خوش‌ 4 رياست‌ 5 آسايش‌ و سرور 6 مژده‌ و بشارت‌. ]امام‌ صادق‌ (ع‌)[ پيراهن‌ سفيد در خواب‌،مرد است‌ و بعضي‌ از معبران‌ گفته‌اند:پيراهن‌ در خواب‌ زن‌ است‌ و دليل‌ بر وضع‌ و حال‌و كار بيننده‌ خواب‌ در امر معاش‌ است‌ . اگر بيننده‌ روؤيا ،پيراهن‌ نو و گشاد پوشيده‌ باشد،كارش‌ درست‌ و احوالش‌ نيكو مي‌شود و اگر ببيند قسمتي‌ از پيراهنش‌ پاره‌ است‌ در درستي‌ كاروبار و خوبي‌ وضع‌ و احوال‌ تعبيرش‌ متوسط‌ است‌ و اگر بيننده‌ پيراهنش‌ كهنه‌ و كثيف‌ باشد،به‌ فقر و بيچارگي‌ و رنج‌ و اندوه‌ مبتلا مي‌شود و هرچه‌ پيراهن‌ را كهنه‌تر و پاره‌تر ببيند مصيبت‌ و هراسش‌ بيشتر خواهدبود و ممكن‌ است‌ بيننده‌ روؤيا هلاك‌ شود و اگر پادشاه‌ (حكمران‌) پيراهن‌ خود را به‌ روؤيابين‌ بدهد،وي‌ سلطنت‌ و پادشاهي‌ را از آن‌ پادشاه‌ مي‌گيرد. ]دانيال‌(ع‌)[ اگر كسي‌ ببيند پيراهن‌ نو پوشيده‌ است‌،ظاهري‌ خوب‌ و باطني‌ بد دارد و اگر ببيند پيراهن‌ و شلوارش‌ كثيف‌ و كهنه‌ است‌ اگر ؤروتمند باشد،فقير مي‌شود و به‌ غم‌ و اندوه‌ گرفتار خواهدشد. (كرماني‌) اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند پيراهن‌ نو و گشاد بر تن‌ دارد،زندگي‌ و معاش‌ وي‌ گشايش‌ پيدا مي‌كند و اگر ببيند پيراهن‌ تنگ‌ بر تن‌ دارد،زندگي‌ و معيشت‌ او تنگ‌ مي‌شود و اگر ببيند پيراهن‌ او پاره‌ است‌ رازش‌ فاش‌ مي‌گردد و اگر پيراهن‌ بي‌يقه‌ و گريبان‌ و بي‌آستين‌ و يك‌ چاك‌ پوشيده‌ باشد،اجلش‌ نزديك‌ شده‌ است‌. اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ پيراهن‌ دراز بر تن‌ دارد،كارش‌ بد مي‌شود و به‌ مرادش‌ نمي‌رسد. اگر ببيند يقه‌ پيراهنش‌ از پشت‌ پاره‌ شده‌ است‌ به‌ او تهمت‌ خواهندزد.(جابر مغربي‌) اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ به‌ شخصي‌ پيراهن‌ داد و آن‌ شخص‌ پيراهن‌ را به‌ او ماليد از غم‌ خلاص‌ مي‌شود و از جايي‌ به‌ او مژده‌ و بشارت‌ مي‌رسد و اگر ببيند پيراهن‌ خون‌آلود در دست‌ دارد،ساليان‌ درازي‌ در غم‌ و اندوه‌ مي‌ماند و اگر ببيند پيراهن‌ پاره‌ پوشيد،رازش‌ برملا مي‌شود. (همان‌) روؤياي‌ پيراهن‌ و لباس‌ در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي‌ روؤياي‌ پيراهن‌ تعبيري‌ معكوس‌ دارد. يعني‌ اگر پيراهن‌ و يا لباس‌ ديده‌ شده‌ در خواب‌ مندرس‌ و كهنه‌ باشد،يا حتي‌ شخص‌ برهنه‌ باشد روؤيا خوش‌يمن‌ است‌ اما پوشيدن‌ لباس‌ متفاخر و گران‌ نشان‌دهنده‌ سختي‌ و رنج‌ است‌. براي‌ تعبير و تفسير دقيق‌تر بايد رنگ‌ لباس‌ و پيراهن‌ را نيز لحاظ‌ كرد. (قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌800.ننن) روؤياي‌ لباس‌ غالباص نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ مي‌خواهد بيان‌ كند كه‌ مردم‌ چگونه‌ به‌ وي‌ بنگرند و بيانگر نحوه‌ ارايه‌ روؤيابين‌ است‌. پوشيدن‌ لباس‌ مرتب‌ و زيبا بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ زندگي‌ راحتي‌ دارد و ضمناص از آن‌ رضايت‌ نيز دارد. درآوردن‌ لباس‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ آدم‌ قابل‌ اعتمادي‌ است‌ اما از اين‌ ويژگي‌اش‌ لطمه‌ خواهدديد. ديدن‌ لباسي‌ بسيار كوتاه‌ بيانگر عدم‌ اعتماد و احساس‌ دون‌پايگي‌ است‌. رنگ‌ لباس‌ نيز مهم‌ است‌. لباس‌ سفيد نشان‌دهنده‌ اين‌ است‌ كه‌ مردم‌ شهر روؤيابين‌ را دوست‌ دارند. لباس‌ سياه‌ بطور نمادين‌ غمگيني‌ و اندوه‌ را نشان‌ مي‌دهد. لباس‌ قرمز نشانگر غرور و تفاخر است‌ و لباس‌ سبز بر ارضاي‌ آرزوها و اميد دلالت‌ دارد. لباس‌ زرد به‌ گول‌ خوردن‌ اشاره‌ دارد. اگر روؤيابين‌ نسبت‌ به‌ پاره‌كردن‌ لباسش‌ مبادرت‌ ورزد به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ در مقابل‌ موقعيت‌اش‌ برخوردي‌ شديد و افراطي‌ را خواهدداشت‌. اگر روؤيابين‌ لباس‌ خود را شست‌،نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ او بايد توجه‌ بيشتري‌ به‌ امور مالي‌ خود داشته‌ باشد و احتمالاص بسيار خرج‌ مي‌كند. كظ‌ق‌غ.ط‌ق‌ضف‌قضظگ‌ط‌.ننن سخني‌ با خوانندگان‌ برخي‌ از روؤيابينان‌ عزيز ابراز نگراني‌ كرده‌اند كه‌ چرا خوابهايي‌ را مي‌بينند كه‌ با عقايد و باورهاي‌ آنها در تضاد است‌ و گاهي‌ تعجب‌وحيرت‌شان‌ موجب‌ اضطراب‌ آنها مي‌شود. در اين‌ خصوص‌ بايد گفت‌ كه‌ عالم‌ روؤيا با عالم‌ بيداري‌ تفاوتهاي‌ بسياري‌ دارد و در هنگام‌ خواب‌ آزادي‌ براي‌ جولان‌ و جريان‌ افكار بسيار زياد است‌. لذا در خواب‌ شما ممكن‌ است‌ با موضوعاتي‌ مواجه‌ شويد كه‌ شديداص مورد مخالفت‌ شما بوده‌ و يا اينكه‌ سعي‌ داريد از آن‌ جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آوريد. نگران‌ نباشيد و از اين‌ روؤياهاي‌ آگاهنده‌ در مسير تصحيح‌ رفتارها و تقويت‌ عملكرد خود استفاده‌ كنيد و هرگز مضطرب‌ و نگران‌ نشويد. زيرا روؤيا در بسياري‌ از موارد وسيله‌يي‌ براي‌ تخليه‌ احساسات‌ هيجانات‌ و دستيابي‌ به‌ آسودگي‌ و تعادل‌ بيشتر است‌ از اين‌ گذشته‌ در بسياري‌ از موارد مي‌تواند در رسيدن‌ به‌ تعالي‌ و ؤبات‌ نيز به‌ روؤيابين‌ كمك‌ كند اگر وي‌ بتواند به‌درستي‌ از آن‌ بهره‌ برده‌ و به‌ مديريت‌ آن‌ بپردازد. تلفن‌ :عصرهاي‌ سه‌شنبه‌ 6420973 (سرويس‌ اجتماعي‌) تهران‌ ، صندوق‌ پستي‌ 114 17385  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢

شير


img src="http://www.healthcastle.com/images/milk.jpg">
تعبير روؤيادر منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما شير در خواب‌ هرچه‌ تازه‌تر و شيرين‌ باشد،منفعتش‌ بيشتر است‌ و اگر شير را در خمره‌ ببينند مال‌ روؤيابين‌ زياد مي‌شود و اگر شير ترش‌ باشد تعبير آن‌ برعكس‌ خواهدبود و اگر روؤيابين‌ شير تازه‌ بخورد مال‌ حلال‌ به‌دست‌ مي‌آورد. (برخي‌ از معبران‌) اگر زني‌ در خواب‌ ببيند كه‌ شير در پستانش‌ جمع‌ شده‌ است‌ ،فرزندي‌ به‌دنيا مي‌آورد. اگر ببيند شير دوشيد و به‌ جاي‌ شير خون‌ آمد مال‌ حرام‌ كسب‌ مي‌كند . (همان‌) اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند بچه‌ شده‌ و شير مي‌خورد به‌ مرادهايش‌ نمي‌رسد . ديدن‌ شير چهارپايان‌ وحشي‌ دليل‌ مال‌ كم‌ و ناچيز است‌. اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ شير گورخر خورد صالح‌ و درستكار است‌ و اگر شير شتر خورد،دليل‌ برگشايش‌ و فراواني‌ است‌ و اگر روؤيابين‌ شير آهو بخورد رزق‌ و روزي‌اش‌ زياد مي‌شود ، اگر شير بز خورد از زني‌ به‌ او منفعت‌ مي‌رسد و اگر شير پلنگ‌ خورد بر دشمن‌ پيروز مي‌شود. (ابراهيم‌) اگر روؤيابين‌ شير بز بخورد مال‌ دشمن‌ را مي‌گيرد و اگر شير فيل‌ بخورد از بزرگي‌ ،مال‌ به‌دست‌ مي‌آورد و اگر شير گاوميش‌ بخورد از زني‌ به‌ او زحمت‌ و رنج‌ مي‌رسد و اگر شير خوك‌ بخورد،ابله‌ و بي‌خرد مي‌گردد و اگر شير گرگ‌ بخورد زنش‌ به‌ او خيانت‌ مي‌كند. خوردن‌ شير گوسفند دلالت‌ بر مال‌ حلال‌ دارد. (جابر مغربي‌) دوشيدن‌ هر حيوان‌ حرام‌گوشت‌ در خواب‌ دليل‌ بر غم‌ و اندوه‌ است‌ و اگر حلال‌گوشت‌ باشد،روؤيابين‌ مال‌ به‌دست‌ مي‌آورد. ]امام‌ صادق‌ (ع‌)[ روؤياي‌ شير در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي‌ شير گاو در خواب‌ بيان‌كننده‌ سلامت‌ عالي‌ است‌ و شير بز دلالت‌ بر پيشرفت‌ در زمينه‌ كسب‌ و كار روؤيابين‌ دارد. شير مادر يكي‌ از خوش‌يمن‌ترين‌ نمادهاي‌ ممكن‌ در روؤيا است‌ كه‌ پيشگويي‌كننده‌ سعادتي‌ ماندگار است‌. شيري‌ كه‌ بر روي‌ زمين‌ مي‌ريزد، بيان‌كننده‌ عقب‌نشيني‌ در انجام‌ كاري‌ است‌. شير پخش‌شده‌ بر روي‌ زمين‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ به‌ كاري‌ مبادرت‌ ورزيده‌ است‌ كه‌ خارج‌ از توانايي‌هاي‌ اوست‌. دوشيدن‌ شير از گاو يا بز در خواب‌،پيشگويي‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ به‌ واسطه‌ كار جدي‌ و سخت‌ خود دارايي‌ و ؤروت‌ كسب‌ خواهد كرد. قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌800.ننن قكط.لط‌ق‌غقعق‌غقظگ‌ط‌.ننن اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ شير خريد و فروش‌ مي‌كند،موفقيت‌ زياد در عرصه‌ كسب‌ و كارش‌ نصيب‌ او خواهدشد. اگر روؤيابين‌ شير را بريزد (به‌ زمين‌)دوستانش‌ او را نااميد خواهند ساخت‌ و اگر شير صاف‌ و روشن‌ نباشد،روؤيابين‌ دچار خشم‌ خواهدشد و قادر به‌ فرو بردن‌ خشم‌ خود نخواهد بود و اين‌ روؤيا بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ دوستي‌ با شخصي‌ را كه‌ مدتي‌ طولاني‌ با او مراوده‌ داشته‌ است‌ را از دست‌ خواهدداد. قكط.لك‌ظظف‌ل.ننن ديدن‌ روؤياي‌ شير بيانگر آن‌ است‌ كه‌ برخي‌ از وجوه‌ شخصيتي‌ روؤيابين‌ كه‌ بتازگي‌ كشف‌ شده‌ نيازمند تغذيه‌ است‌ . نگاه‌ كردن‌ به‌ شير و نوشيدن‌ آن‌ به‌ صافي‌ و پاكي‌ وجدان‌ و ضمير روؤيابين‌ دلالت‌ دارد. قكط.كظ‌ق‌غط‌ق‌ضف‌قضظگ‌ط‌.ننن خوابهاي‌ رسيده‌ : يكي‌ از خوانندگان‌ «تعبير روؤيا» خانم‌ «م‌.ب‌.» خواب‌ خود را با ما درميان‌ گذاشته‌است‌. وي‌ نقل‌ مي‌كند :«... ديدم‌ كه‌ ظرف‌ بزرگي‌ پر از شير را در دست‌ دارم‌ ،شير نذري‌ است‌ و در اداره‌ آن‌ را بين‌ همكارانم‌ پخش‌ مي‌كنم‌،احساس‌ شادي‌ و شعف‌ غيرقابل‌ وصفي‌ داشتم‌... بعد از برخاستن‌ از خواب‌ حس‌ غالب‌ دروني‌ام‌ اين‌ بود كه‌ مشكلم‌ حل‌ خواهدشد...» تعبير:روؤياي‌ شير،بسيار خوش‌يمن‌ بوده‌ و همانطور كه‌ در مداخل‌ اين‌ هفته‌ اشاره‌ شد،در اكثر موارد بيان‌كننده‌ ؤروت‌،دارايي‌،بخت‌ و اقبال‌ بلند است‌. روؤيابين‌ شادي‌ و شعف‌ حاصل‌ از خيرات‌ و سخاوت‌ را در روؤيا حس‌ مي‌كند. شير مورد نظر از حيوان‌ حلال‌گوشت‌ يعني‌ گاو دوشيده‌ شده‌است‌ كه‌ خود دليلي‌ بر روزي‌ حلال‌ است‌. از آنجا كه‌ در قالب‌ يك‌ نذر و تعهد قلبي‌ شير توزيع‌ مي‌شود،اين‌ پيشنهاد شكل‌ مي‌گيرد كه‌ در عالم‌ بيداري‌ روؤيابين‌ به‌ عهدي‌ مشابه‌ جامه‌ عمل‌ بپوشاند و ان‌شاءالله‌ به‌ نيت‌ پسنديده‌ خود خواهد رسيد. ديدن‌ ظرف‌ بزرگ‌ پر از شير نيز نشان‌دهنده‌ ؤروت‌ و دارايي‌ حلال‌ براي‌ روؤيابين‌ بوده‌ و براي‌ اين‌ خواننده‌ گرامي‌ سلامت‌ و بهروزي‌ آرزو مي‌كنيم‌.
محمد هادي دريايي


<   
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢

مو


روياي‌ «مو» در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ما تعبير تراشيدن‌ مو در خواب‌ بر پنج‌ وجه‌ است‌: 1 حج‌ گزاردن‌ 2 مسافرت‌ 3 عزت‌ و مقام‌ 4 امنيت‌ 5 دولت‌ و كامراني‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌)) مو در خواب‌ براي‌ مردان‌ دليل‌ غم‌ و اندوه‌ و براي‌ زنان‌ دليل‌ زينت‌ و جمال‌ است‌. موي‌ چهارپايان‌ بر مال‌ اندك‌ اندك‌ دلالت‌ دارد. (ابن‌ سيرين‌) اگر رويابين‌ صوفي‌ باشد و در خواب‌ ببيند كه‌ موي‌ سرش‌ بلند و دراز شده‌ است‌ دليل‌ خوبي‌ و درستي‌ ديانت‌ اوست‌ و اگر صوفي‌ نباشد دليل‌ بر غم‌ و اندوه‌ است‌. (همان‌) اگر مردي‌ در خواب‌ ببيند موهاي‌ سرش‌ ريخته‌، بستگانش‌ مال‌ او را تلف‌ مي‌كنند، اگر ببيند موي‌ خود را شانه‌ كرد در كار خود توانا و مسلط‌ است‌ و به‌ او منفعت‌ مي‌رسد. (ابراهيم‌) اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ سينه‌ اش‌ بسيار مو دارد و في‌الواقع‌ در بيداري‌ مو نداشته‌ باشد قرض‌ و بدهكاري‌ پيدا مي‌كند. (جابر مغربي‌) برخي‌ از معبران‌ معتقدند كه‌ موي‌ بدن‌، بر مال‌ و ؤروت‌ دلالت‌ دارد. اگر رويابين‌ در خواب‌ ببينند كه‌ موي‌ سر خود را تراشيد از غم‌ها در امان‌ مي‌ماند و اگر بدهكار باشد بدهي‌اش‌ را مي‌پردازد و اگر شخص‌ دارا و ؤروتمندي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ وي‌ بدن‌ خود را تراشيد فقير مي‌شود و اگر اين‌ خواب‌ را فقيري‌ ببيند ؤروتمند مي‌شود و اگر زني‌ ببيند سر خود را تراشيده‌ است‌ ديانتش‌ نقص‌ و عيب‌ دارد. (همان‌) اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند در مراسم‌ حج‌ سر تراشيده‌ دليل‌ بر صلاح‌ و درستي‌ دين‌ و كفاره‌ گناهان‌ اوست‌. (دانيال‌ (ع‌)) اگر امير و فرماندهي‌ ببيند موي‌ سرش‌ را تراشيده‌ معزول‌ مي‌شود، اگر پادشاهي‌ ببيند موي‌ سرش‌ پرپشت‌ و انبوه‌ است‌ لشگرش‌ بسيار است‌ و اگر اين‌ خواب‌ را يكي‌ از مردم‌ معمولي‌ ببيند دچار غم‌ و اندوه‌ مي‌شود. (همان‌) روياي‌ «مو» در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ مو نمادي‌ پيچيده‌ و پرمعني‌ در خواب‌ محسوب‌ مي‌شود، تعبير خواب‌ مو براي‌ يك‌ معبر تازه‌كار، بسيار دشوار است‌. غالبا مو در خواب‌ بيان‌ كننده‌ قدرت‌ جسماني‌ و نشاط‌ است‌ همچنين‌ اين‌ نماد بيانگر ذهن‌ يا هوش‌ نيز است‌. اگر رويابين‌ موي‌ خود را شانه‌ بزند نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ او بسيار مغرور است‌ و اگر موي‌ خود را بتراشد بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ در مورد چيزي‌ نظر و ديدش‌ تغيير كرده‌ است‌. رنگ‌ كردن‌ موي‌ سر نيز نشانگر آن‌ است‌ كه‌ دشواريي‌ در كمين‌ رويابين‌ است‌. قكط.عق‌غم‌غف‌ گ‌ظل‌ل‌ظض‌ كل‌لوكنظل‌ضك‌.ننن اگر رويابين‌ در خواب‌ مو در قالب‌ كره‌ ببيند و برايش‌ چندش‌ آور نباشد، رويابين‌ در تمامي‌ معاملاتش‌ شانس‌ خواهد آورد. اگر رويابين‌ موهاي‌ زيبايي‌ را شانه‌ كند به‌ سفري‌ طولاني‌ خواهد رفت‌. اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ كچل‌ شده‌ است‌، سخاوتش‌ موجب‌ ضررش‌ مي‌شود و دچار ناراحتي‌ و دلواپسي‌ و تشويش‌ مي‌شود. اگر موهاي‌ رويابين‌ خاكستري‌ رنگ‌ شود دلالت‌ بر مرگ‌ يا بيماري‌ خانواده‌ رويابين‌ دارد. قكط.لك‌ظظف‌ل .ننن روياي‌ مو بيان‌ كننده‌ قدرت‌ جسماني‌ و روحاني‌ است‌. همچنين‌ اين‌ نماد بيانگر تفكرات‌، دانش‌ و فرايند استدلال‌ رويابين‌ است‌. قكط.لظغل‌غطكظع.ننن اگر رويابين‌ در خواب‌ موي‌ قهوه‌يي‌ ببيند، نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ در انتخاب‌ حرفه‌اش‌ دچار بدشانسي‌ مي‌شود و اگر در خواب‌ زني‌ موي‌ سياه‌ و سفيدش‌ را با هم‌ مقايسه‌ كند بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ در انتخاب‌ بين‌ 2 گزينه‌ ترديد پيدا خواهد كرد لذا مي‌بايد دقت‌ بسياري‌ را مبذول‌ دارد. ضغهكض‌مح‌ كل‌ضگ‌كث‌ وض‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌ روياهاي‌ صادقه‌ در بخش‌ روياهاي‌ صادقه‌ تنها به‌ ذكر روياهايي‌ خواهيم‌ پرداخت‌ كه‌ خوانندگان‌ براي‌ ما ارسال‌ داشته‌اند و به‌ نوعي‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ آن‌ روياها در عالم‌ بيداري‌ تحقق‌ يافته‌اند لذا تلاش‌ مي‌شود در بررسي‌ و تعبير آنها كار خاصي‌ صورت‌ نپذيرد. روياي‌ صادقه‌ رسيده‌: يكي‌ از خوانندگان‌ خواب‌ خود را با ما در ميان‌ گذاشته‌اند: «... در خواب‌ ديدم‌ كه‌ قسمتي‌ از موي‌ سرم‌ ريخته‌ است‌ و احساس‌ خوبي‌ هم‌ ندارم‌ در مجموع‌ جو اسرارآميزي‌ كه‌ يك‌ التهاب‌ و تشويش‌ خاصي‌ در آن‌ موج‌ مي‌زد بر خوابم‌ سايه‌ افكنده‌ بود. اتوبوسي‌ را ديدم‌ كه‌ در آن‌ تمامي‌ اقوام‌ از دنيا رفته‌ و مرده‌ حضور داشتند و اين‌ صحنه‌ دوباره‌ بر اضطرابم‌ افزود...» «دو روز بعد خبر رسيد كه‌ برادرم‌ در سانحه‌ رانندگي‌ در حوالي‌ تهران‌ جان‌ باخت‌...!» گروه‌ اجتماعي‌ «اعتماد»، عصر سه‌شنبه‌ 642097 صندوق‌ پستي‌ 11417385
محمد هادي دريايي


  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢

آسمانتعبير روؤيا
عقاب‌روياي‌ عقاب‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما تعبير عقاب‌ در خواب‌ بر دو وجه‌ است‌:1 پادشاه‌ ستمگر و خونخوار 2 عالم‌ بي‌دين‌ و حيله‌گر. (امام‌ صادق‌(ع‌)) عقاب‌ در خواب‌، پادشاهي‌ نيرومند و پرهيبت‌ و ستمگر است‌ كه‌ عموم‌ از او در هراسند، اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ را گرفت‌ يا شخصي‌ به‌ او آن‌ را داد و آن‌ عقاب‌ رام‌ و مطيع‌ او بود، نزد پادشاه‌ قرب‌ و منزلت‌ پيدا مي‌كند، اگر رويابين‌ ببيند عقاب‌ او را گرفت‌ و به‌ هوا برد، به‌ فرمان‌ پادشاه‌ (حكمران‌) به‌ سفري‌ مي‌رود و در آن‌ سفر بزرگي‌ و عظمت‌ مي‌يابد و نامور مي‌گردد. (دانيال‌(ع‌)). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند مردم‌ عقاب‌ را كشتند، شاه‌ (حكمران‌) آن‌ سرزمين‌ معزول‌ يا هلاك‌ مي‌شود، اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ او را برداشت‌ در پناه‌ پادشاه‌ (حكمران‌) قرار مي‌گيرد. اگر عقاب‌ چيزي‌ از دهان‌ درآورد و به‌ او داد، به‌ قدر آن‌، پادشاه‌ به‌ او عطا مي‌كند و اگر ببيند عقاب‌ از دست‌ او پريد و رشته‌ و طناب‌ يا چيز ديگري‌ نظير آن‌ در دست‌ او باقي‌ ماند، پادشاه‌ (حكمران‌) بر او خشمگين‌ مي‌شود و او را از خود دور مي‌سازد و چيزي‌ از مال‌ او را مي‌گيرد (ابن‌سيرين‌). اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ بر سر و روي‌ او نشسته‌، پسري‌ پيدا مي‌كند كه‌ به‌ پادشاهي‌ مي‌رسد (كرماني‌). بعضي‌ گفته‌اند اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ عقاب‌ دارد، عمرش‌ طولاني‌ خواهد بود. روياي‌ عقاب‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ ديدن‌ روياي‌ پرنده‌يي‌ قوي‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ ناخودآگاه‌ رويابين‌ دوره‌ زماني‌ موفق‌ و پربركت‌ و ؤمربخشي‌ را براي‌ او پيشگويي‌ مي‌كند. با اين‌ حال‌ اگر پرنده‌ مزبور به‌ رويابين‌ حمله‌ كند يا او را بترساند بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ بايد خود را براي‌ يك‌ كار سخت‌ اجباري‌ آماده‌ سازد. (قكط.لظغل‌غطكظپ.ننن) ديدن‌ عقاب‌ در يك‌ مكان‌ مرتفع‌، به‌ نشانه‌ خوبي‌ است‌. اگر عقاب‌ بر سر رويابين‌ فرود آيد نشانگر مرگ‌ است‌أ اگر عقاب‌ رويابين‌ را در آسمان‌ با خود حمل‌ كند و ببرد بيان‌كننده‌ حادؤه‌يي‌ جدي‌ و تكان‌ دهنده‌ است‌. ديدن‌ عقابي‌ كه‌ در آسمان‌ در حال‌ پرواز است‌ پيشگويي‌كننده‌ كسب‌ و تجارت‌ پرسود است‌ و پردرآمد. همچنين‌ پرواز عقاب‌ نشان‌دهنده‌ برگشتن‌ يك‌ دوست‌ خوب‌ از كشوري‌ دوردست‌ است‌. ديدن‌ عقاب‌ در آشيانه‌، بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ به‌ جايگاه‌ اعتماد دست‌ مي‌يابد و در كارش‌ موفق‌ خواهد شد. (ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌ وض‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌) اگر رويابين‌ عقابي‌ را در خواب‌ كشت‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ او بر دشمنان‌ خود فايق‌ خواهد آمد و هيچ‌ مانعي‌ بر سر راه‌ رويابين‌ قرار نخواهد گرفت‌. (همان‌) همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا) توصيه‌هايي‌ براي‌ به‌ خاطر آوردن‌ و ؤبت‌ روياها 1 شما مي‌توانيد روياهايتان‌ را بطور كامل‌ در هنگام‌ خواب‌ ديدن‌ ؤبت‌ كنيد. يعني‌ بلافاصله‌ در مرحله‌ چهارم‌ خواب‌ در دوره‌ امواج‌ ث‌|ح، بتوانيد از خواب‌ برخيزيد و به‌ ؤبت‌ رويايتان‌ بپردازيد. بدين‌ منظور مي‌بايد در طول‌ روز با چشمان‌ بسته‌ به‌ مرور و ؤبت‌ روياهايتان‌ بپردازيد. 2 اگر نتوانستيد بطور ارادي‌ و خودآگاه‌ در زمان‌ ديدن‌ رويا بيدار شويد، مي‌توانيد از روش‌ بيدار شدن‌ از خواب‌ تصنعي‌ استفاده‌ كنيد. بدين‌ترتيب‌ كه‌ از دوستتان‌ بخواهيد كه‌ در هنگام‌ خواب‌ بالاي‌ سر شما بنشيند و هنگامي‌ كه‌ وارد مرحله‌ چهارم‌ خواب‌ شديد (خواب‌ عميق‌) و در هنگام‌ خواب‌ ديدن‌ شما را از خواب‌ بيدار كند، (يعني‌ حدودا زمان‌ ورود به‌ دقيقه‌ نود زماني‌ كه‌ دوره‌ امواج‌ ث‌|ح شروع‌ مي‌شود) يا مي‌توانيد از ساعت‌ زنگ‌دار استفاده‌ كنيد. 3 بدون‌ توجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ از چه‌ روشي‌ براي‌ ؤبت‌ و نوشتن‌ روياها استفاده‌ مي‌كنيد، با استفاده‌ از ضبط‌ صوت‌ يا نوشتن‌، نخستين‌ ؤبت‌ رويا را با چشمان‌ بسته‌ انجام‌ دهيد. باز كردن‌ چشمان‌ به‌ خاطر آوردن‌ رويا را مختل‌ مي‌كند. خواب‌هاي‌ رسيده‌ يكي‌ از خوانندگان‌ از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ براي‌ ما خوابشان‌ را ارسال‌ كردند: «خواب‌ ديدم‌ كه‌ درون‌ اتاقم‌ پر از عقرب‌ شده‌ است‌، ولي‌ آنها مرا نيش‌ نزدند و با اين‌ حال‌ ترس‌ وجودم‌ را فرا گرفته‌ بود...» تعبير: با توجه‌ به‌ نماد «عقرب‌» مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ شما بايد با دقت‌ بيشتري‌ به‌ روياي‌ خود نگاه‌ كنيد. اين‌ رويايي‌ آگاهنده‌ است‌. به‌ دوستان‌ دور و اطراف‌ خود خوب‌ بنگريد. احتمال‌ آن‌ مي‌رود كه‌ يكي‌ از دوستان‌ شما قصد صدمه‌ زدن‌ به‌ شما را داشته‌ باشد. دقت‌ كنيد و ارتباط‌ خود را با آن‌ دوست‌ كمرنگ‌ كرده‌ و يا تصحيح‌ كنيد و مانع‌ شويد او از شما سوء استفاده‌ كند. نيش‌ نزدن‌ هم‌ دوباره‌ نشان‌ خوبي‌ نيست‌، لذا دقت‌ خود را بيشتر كنيد. با «عقرب‌» مثل‌ يك‌ نماد «دشمن‌» منفي‌ در خواب‌ برخورد كنيد و آن‌ را در خواب‌هاي‌ بعدي‌ مغلوب‌ كنيد. چنان‌ كه‌ در كارگاه‌ رويا براي‌ شما توضيح‌ داديم‌. هيچ‌ نگران‌ نباشيد بزودي‌ و براحتي‌ بر احتمالات‌ ياد شده‌ فايق‌ خواهيد آمد. ما را از نتايج‌ تلاش‌هاي‌ خود باخبر سازيد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه اعتماد می باشد
و هرگونه استفاده از مطالب اين سايت بدون ذکر منبع پيگرد قانونی دارد
پست الکترونيک :Info@Etemaad.com
Web Site Powered By :Softech


تعبير روؤياروياي‌ آسمان‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ آسمان‌ به‌ رنگ‌ سبز است‌ در آن‌ سرزمين‌ خير و صلاح‌ و امنيت‌ خواهد بود و اگر ببينيد سفيد است‌ در آنجا رنج‌ و بيماري‌ خواهد بود و اگر سرخ‌ است‌، جنگ‌ و خونريزي‌ مي‌شود و اگر آسمان‌ سياه‌ است‌ بلا و فتنه‌ عظيم‌ پيش‌ مي‌آيد و اگر ببيند آسمان‌ روشن‌تر از آن‌ است‌ كه‌ قبلا بود خداي‌ متعال‌ به‌ او روشني‌ و نور امنيت‌ كامل‌ در دين‌ عطا مي‌فرمايد و اگر ببيند در مقابل‌ او در آسمان‌ باز شد، در خير و روزي‌ به‌ رويش‌ باز مي‌شود و عالم‌ و حكيم‌ مي‌گردد، (امام‌ صادق‌ (ع‌)). اگر كسي‌ در خواب‌ خود را در آسمان‌ ببيند به‌ سفري‌ مي‌رود كه‌ در آن‌ سفر مقام‌ دنيايي‌ و عزت‌ و سرافرازي‌ به‌ دست‌ مي‌آورد و اگر ببيند در پهنه‌ آسمان‌ پرواز مي‌كند به‌ سفري‌ با نعمت‌ و بركت‌ مي‌رود (ابن‌ سيرين‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ در آسمان‌ خانه‌يي‌ دارد همان‌ طور كه‌ در زمين‌ خانه‌ دارد، اجلش‌ نزديك‌ است‌ (كرماني‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ از آسمان‌ گندم‌ و جو مي‌باريد در آن‌ سرزمين‌ نعمت‌هاي‌ بي‌شمار و گوناگون‌ پديد مي‌آيد و مردم‌ با امنيت‌ و رفاه‌ و درآمد زندگي‌ خواهند كرد (اسمعيل‌ اشعث‌). روياي‌ آسمان‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ ديدن‌ روياي‌ آسمان‌ بيانگر كسب‌ مقام‌ و احترام‌ قابل‌ توجه‌ است‌ و همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ اين‌ است‌ كه‌ رويابين‌ به‌ سفري‌ جذاب‌ و مورد دلخواه‌ با همراهان‌ با فرهنگ‌ خواهد رفت‌. البته‌ در صورتي‌ كه‌ آسمان‌ روشن‌ و واضح‌ باشد، در غير اين‌ صورت‌ بيان‌ كننده‌ دشواري‌ و سختي‌ است‌. (ضغهكض‌ضل ضل‌ضگ‌كث‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌) قرمز شدن‌ آسمان‌ بيان‌ كننده‌ آشوب‌ و آشفتگي‌ عمومي‌ است‌، (همان‌). در تعبير روياي‌ آسمان‌، وضعيت‌ آن‌ حايز اهميت‌ است‌.اگر آسمان‌ شفاف‌ باشد بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ اوقات‌ خوشي‌ براي‌ رويابين‌ در پيش‌ است‌. وجود ابرها در آسمان‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ خود مي‌بايد در برابر موانع‌ كوشش‌ كند و آنها را از ميان‌ بردارد. وجود آسماني‌ توفاني‌ نشانگر آن‌ است‌ كه‌ دوره‌ زماني‌ دشوار و پراسترسي‌ براي‌ رويابين‌ پيش‌ خواهد آمد كه‌ براي‌ غلبه‌ بر آن‌ رويابين‌ نيازمند كسب‌ قدرت‌ و توانمندي‌ است‌. (قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌ ككل.ذذذ) آسمان‌ ممكن‌ است‌ بطور نمادين‌ بيان‌ كننده‌ برتري‌ و تفوق‌ و خود راستين‌ رويابين‌ باشد و همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ قلمرو خودآگاهي‌ و ناخودآگاهي‌ رويابين‌ باشد.
محمد هادي دريايي

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه اعتماد می باشد
و هرگونه استفاده از مطالب اين سايت بدون ذکر منبع پيگرد قانونی دارد
پست الکترونيک :Info@Etemaad.com
Web Site Powered By :Softech

m
Web Site Powered By :Softech


تعبير روؤياروؤياي‌ زمين‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما تعبير ديدن‌ زمين‌ در خواب‌ بر چهار وجه‌ است‌:1 زن‌ 2 دنيا 3 مال‌ 4 ولايت‌ و فرمانروايي‌ ]امام‌ صادق‌(ع‌)[ زمين‌ در خواب‌ ]نماد[ زن‌ است‌. اگر ببيند زميني‌ بزرگ‌ و وسيع‌ و صاف‌ و يكدست‌ دارد و خاكستان‌ پاكيزه‌ و مرغوب‌ است‌،دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ زناني‌ عفيف‌ و درستكار دارد كه‌ در ميان‌ زنها ، صاحب‌ فضيلت‌ و مقام‌ و منزلت‌ هستند و اگر ببيند زمين‌ او بسيار وسيع‌ است‌،بطوري‌ كه‌ نهايت‌ آن‌ پيدا نيست‌،با زني‌ ازدواج‌ مي‌كند كه‌ به‌ واسطه‌ آن‌ زن‌ مال‌ و نعمت‌ ودارايي‌ بسيار به‌دست‌ مي‌آورد و اگر ببيند در آن‌ زمين‌ سبزه‌ و گياهان‌ ناشناخته‌يي‌ هست‌ و به‌ او تعلق‌ دارد،آن‌ شخا مسلمان‌ است‌ زيرا سبزه‌ در خواب‌ ]نماد[ اسلام‌ است‌. ]دانيال‌ (ع‌)[ اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ در زمين‌ او سبزه‌ و گياهان‌ و مال‌ و اؤاث‌ هست‌،دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ صاحب‌ فضيلت‌ و ديانت‌ است‌ و به‌ ؤواب‌ اخروي‌ نايل‌ مي‌شود و اگر ببيند در صحرايي‌ قرار دارد و آنجا را مي‌شناسد به‌ سفر دوري‌ مي‌رود و اگر ببيند زمين‌ را كند و خاكش‌ را خورد به‌ قدر آن‌ مال‌ به‌دست‌ مي‌آورد. (ابن‌سيرين‌) روؤياي‌ زمين‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ خوابيدن‌ بر روي‌ زمين‌ نشانه‌ خبرهاي‌ اندوه‌بار و بد است‌. اما اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ مي‌شود،نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ اگر در كارش‌ به‌درستي‌ عمل‌ كند،شانس‌ در خانه‌اش‌ را خواهد زد. بوسيدن‌ زمين‌ پيشگويي‌كننده‌ غم‌ و ياس‌ است‌ . با اين‌ حال‌ گشت‌كردن‌ بر روي‌ زمين‌ بيان‌كننده‌ سود و منفعت‌ بالا است‌. قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌800.ننن مادر زمين‌ كه‌ مي‌تواند بر مادر واقعي‌ روؤيابين‌ دلالت‌ داشته‌ باشد و يا اينكه‌ به‌ ناخودآگاه‌ و خود واقعي‌ (و روحاني‌)و خود شهودي‌ روؤيابين‌ اشاره‌ كند . اين‌ نماد در تقابل‌ با آسمان‌،مي‌آيد كه‌ ممكن‌ است‌ بطور نمادين‌ بيان‌كننده‌ آن‌ باشد كه‌ روؤيابين‌ مي‌بايد در مسير حركت‌ خود استوار و ؤابت‌ قدم‌ باشد. قكط.لف‌كض‌قوللقضظگ‌ط‌ع‌ل‌وق.ننن روؤياي‌ زمين‌ بيان‌كننده‌ تماميت‌ و خودآگاهي‌ كلي‌ است‌ . همچنين‌ اين‌ روؤيا بطور نمادين‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ بايد معقول‌تر رفتار كند. قكط.لط‌ككققضظگ‌ط‌.ننن خوابهاي‌ رسيده‌ آقاي‌ ع‌. خواب‌ خود را از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ ارسال‌ كرده‌اند. ايشان‌ در نامه‌ خود نوشته‌اند كه‌ اخيراص بطور متمادي‌ و مكرر روؤياهاي‌ مرتبط‌ با باران‌ و برف‌ مي‌بينند. ايشان‌ جزييات‌ خواب‌ خود را براي‌ ما ارسال‌ نكرده‌اند. جا دارد در اينجا از همه‌ خوانندگان‌ عزيز تقاضا كنيم‌ كه‌ هنگام‌ ارسال‌ روؤياها هرگونه‌ اطلاعات‌ و جزييات‌ آن‌ خوابها را براي‌ ما ارسال‌ كنند. حتي‌ بهتر است‌ اگر تعبيري‌ از آن‌ به‌ ذهن‌شان‌ خطور كرده‌ و يا موضوعي‌ در هنگام‌ بيداري‌ بر خوابشان‌ تاؤير و مداخله‌ داشته‌ است‌ را نيز با ما در ميان‌ بگذارند. جنسيت‌،سن‌،دين‌ ، فرهنگ‌،تحصيلات‌ و موضوعات‌ مطالعاتي‌ مورد علاقه‌ و علايق‌ فردي‌ روؤيابين‌ نيز مي‌تواند به‌ ما در بررسي‌ بهتر روؤياها كمك‌ كند. تعبير: نسبت‌ به‌ نوع‌ بارش‌ باران‌ و يا برف‌ تعبير آن‌ متفاوت‌ است‌. به‌ نوعي‌ مفهوم‌ روؤياي‌ باران‌ و يا برف‌ به‌ وضعيت‌ كنوني‌ و جاري‌ روؤيابين‌ و شدت‌ بارش‌ بستگي‌ دارد. بارش‌ باران‌ در وقتي‌ نامناسب‌ و با شدت‌ نشان‌دهنده‌ وضعيتي‌ بحراني‌ است‌ و اگر روؤيابين‌ ببيند كه‌ بشدت‌ بر سر مردم‌ باران‌ مي‌بارد،در آن‌ سرزمين‌ مرگهاي‌ ناگهاني‌ افزايش‌ خواهديافت‌. در مجموع‌ روؤياي‌ باران‌ در خواب‌ رحمت‌ و بركت‌ الهي‌ بر بندگان‌ است‌ و ديدن‌ باران‌ در هنگامي‌ كه‌ مردم‌ خواهان‌ آن‌ هستند، خوش‌يمن‌تر است‌ اما اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ديد در جايي‌ باران‌ شديد مي‌بارد و در جاي‌ ديگر نمي‌بارد اين‌ نيز بيانگر رنج‌ و بيماري‌ سختي‌ براي‌ اهالي‌ منطقه‌ است‌. روؤياي‌ برف‌ نيز در كل‌ روؤياي‌ خوش‌يمني‌ است‌. اما برف‌ زياد و خاصه‌ ديدن‌ آن‌ در مناطق‌ سردسير نشانه‌ خوبي‌ محسوب‌ نمي‌شود و بر غم‌ و اندوه‌ دلالت‌ دارد. گاهي‌ اوقات‌ روؤياي‌ برف‌ نشان‌دهنده‌ كسب‌ سود و منفعت‌ در كسب‌ و كار روؤيابين‌ است‌. تلفن‌ :6420973 سرويس‌ اجتماعي‌ ، عصر روزهاي‌ سه‌شنبه‌ صندوق‌ پستي‌ 114 17385

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢

گوسفندتعبير روؤيا
گوسفندروياي‌ گوسفند در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما تعبير روياي‌ گوسفند بر پنج‌ وجه‌ است‌: 1 سروري‌ 2 زني‌ (بزرگزاده‌) و بزرگوار 3 مال‌ 4 فرمانروايي‌ 5 مقام‌ و منفعت‌، (امام‌ صادق‌(ع‌)). گوسفند در خواب‌ دليل‌ غنيمت‌ است‌أ اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ گوسفند مي‌چراند سرور و سركرده‌ گروهي‌ مي‌شود، اگر ببيند تعداد زيادي‌ گوسفند دارد و بداند كه‌ مال‌ اوست‌ نعمت‌ فراوان‌ به‌ دست‌ مي‌آورد، اگر ببيند گوسفندي‌ كشت‌ بر دشمن‌ پيروز مي‌شود و مال‌ او را مي‌خورد. (ابن‌سيرين‌) اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ بز و ميش‌ دارد از شخص‌ بزرگي‌ مال‌ به‌ دست‌ مي‌آورد، اگر ببيند شاخ‌هاي‌ بز و ميش‌ بزرگ‌ و قوي‌ است‌ قدرتمند و توانا مي‌گردد، اگر ببيند تعداد زيادي‌ بز و ميش‌ دارد و بداند كه‌ مال‌ اوست‌ به‌ قدر آن‌ از گاو و گوسفند منفعت‌ مي‌برد. (ابراهيم‌). ميش‌ در خواب‌ دليل‌ بر زني‌ بزرگ‌ و سرشناس‌ است‌. اگر رويابين‌ ببيند ميشي‌ دارد با زني‌ بزرگ‌ زاده‌ ازدواج‌ مي‌كند. (جابر مغربي‌) روياي‌ گوسفند در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي‌ اگر رويا بين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ پشم‌هاي‌ گوسفند را كوتاه‌ مي‌كند، بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ در كسب‌ و تجارت‌ سود و منفعت‌ نصيبش‌ خواهد شد. (ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌ وض‌÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌) ديدن‌ روياي‌ گوسفندان‌ مريص‌ بيان‌ كننده‌ شكست‌ در انجام‌ برنامه‌يي‌ است‌ كه‌ رويابين‌ قصد انجام‌ آن‌ را داشته‌ است‌، (همان‌) در كل‌ روياهاي‌ مربوط‌ به‌ بره‌ بيان‌ كننده‌ چيزهاي‌ خوب‌ است‌. اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ بره‌يي‌ در مزرعه‌يي‌ سبز بازي‌ مي‌كند بيانگر آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ از دوستي‌هاي‌ بسياري‌ لذت‌ خواهد برد. اگر رويابين‌ بره‌يي‌ را بغل‌ كرده‌ و حمل‌ كند نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ او از راهكار سخت‌ و شيوه‌هاي‌ اخلاقي‌ و درست‌ كسب‌ و كار صاحب‌ ؤروت‌ خواهد شد. (قكط.لك‌ظظف‌ل.ننن) روياي‌ گوسفند و پيشگويي‌ كننده‌ موفقيت‌ آتي‌ حاصل‌ از برنامه‌خوب‌ است‌. (قكط.ضغگ‌ل‌ظك‌.ننن) همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا) از يوگي‌هاي‌ رويابين‌ تكنيك‌هاي‌ رويابيني‌ را بياموزيم‌: 1 شما مي‌توانيد در حالت‌ خواب‌ نيز در وضعيت‌ هشياري‌ باقي‌ بمانيد. 2 تصميم‌ بگيريد و اراده‌ كنيد كه‌ در جريان‌ خواب‌ در وضعيت‌ هشياري‌ باقي‌ بمانيد. هشياري‌ در خواب‌ را به‌ خود تلقين‌ كنيد: در طول‌ روز توجه‌ خود را كاملا به‌ هشياري‌ در زبان‌ رويا متمركز سازيد و اين‌ حالت‌ را بلافاصله‌ قبل‌ از خوابيدن‌ نيز مرور كنيد. 3 مكان‌ آرامي‌ را بيابيد كه‌ در آنجا بتوانيد بر كنترل‌ روياي‌ خود تمركز كنيد. 4 مهارت‌هاي‌ خود را در تمركز و مديتيشن‌ افزايش‌ دهيد، بدينوسيله‌ شما قادر خواهيد بود مهارت‌ كنترل‌ روياي‌ خود را گسترش‌ دهيد. 5 دوستان‌ علاقه‌مند به‌ رويا پيدا كنيد. 6 با كسب‌ حالت‌ هشياري‌ در جريان‌ خواب‌ شما قادر خواهيد بود هر گونه‌ تغييري‌ را كه‌ دوست‌ داريد در خواب‌ خود ايجاد كنيد. 7 به‌ كمك‌ كنترل‌ رويا از دست‌ تصاوير ترسناك‌ رويا خلاص‌ خواهيد شد و ديگر تصاوير روياي‌ شما نمي‌توانند موجب‌ هراستان‌ گردند. 8 قبول‌ كنيد كه‌ تصاوير ترسناك‌ روياي‌ شما ساخته‌ و پرداخته‌ افكار و ذهن‌خودتان‌ است‌. در اين‌ صورت‌ ترسي‌ متوجه‌ شما نخواهد بود، دريابيد كه‌ در حال‌ خواب‌ ديدن‌ هستيد و در اين‌ صورت‌ مي‌توانيد در فضاي‌ عاري‌ از ترس‌ زندگي‌ كنيد. سخني‌ با خوانندگان‌ عزيز خوانندگان‌ عزيز «تعبير رويا» با تشكر از اينكه‌ تاكنون‌ ما را همراهي‌ و با نظرات‌ و پيشنهادات‌ خود ما را ياري‌ كرديد، ستون‌ «تعبير رويا» بدينوسيله‌ از شما دعوت‌ مي‌كند خواب‌هاي‌ خود را با ما درميان‌ بگذاريد تا در صورت‌ تمايل‌ شما نسبت‌ به‌ چاپ‌ و تعبير آنها بپردازيم‌ و يا در بررسي‌ نمادهاي‌ روياهايتان‌ به‌ شما كمك‌ كنيم‌. خواب‌ها و روياهايتان‌ را به‌ آدرس‌ نشريه‌ يا به‌ آدرس‌ صندوق‌ پستي‌ تهران‌ 114 17385 و يا به‌ نشاني‌ پست‌ الكترونيك‌
daryaei@myself.com ارسال‌ كنيد. منتظر نظرات‌، پيشنهادات‌ و خواب‌هايتان‌ هستيم‌.
محمد هادي درياي

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢

عقابتعبير روؤيا
عقاب‌روياي‌ عقاب‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما تعبير عقاب‌ در خواب‌ بر دو وجه‌ است‌:1 پادشاه‌ ستمگر و خونخوار 2 عالم‌ بي‌دين‌ و حيله‌گر. (امام‌ صادق‌(ع‌)) عقاب‌ در خواب‌، پادشاهي‌ نيرومند و پرهيبت‌ و ستمگر است‌ كه‌ عموم‌ از او در هراسند، اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ را گرفت‌ يا شخصي‌ به‌ او آن‌ را داد و آن‌ عقاب‌ رام‌ و مطيع‌ او بود، نزد پادشاه‌ قرب‌ و منزلت‌ پيدا مي‌كند، اگر رويابين‌ ببيند عقاب‌ او را گرفت‌ و به‌ هوا برد، به‌ فرمان‌ پادشاه‌ (حكمران‌) به‌ سفري‌ مي‌رود و در آن‌ سفر بزرگي‌ و عظمت‌ مي‌يابد و نامور مي‌گردد. (دانيال‌(ع‌)). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند مردم‌ عقاب‌ را كشتند، شاه‌ (حكمران‌) آن‌ سرزمين‌ معزول‌ يا هلاك‌ مي‌شود، اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ او را برداشت‌ در پناه‌ پادشاه‌ (حكمران‌) قرار مي‌گيرد. اگر عقاب‌ چيزي‌ از دهان‌ درآورد و به‌ او داد، به‌ قدر آن‌، پادشاه‌ به‌ او عطا مي‌كند و اگر ببيند عقاب‌ از دست‌ او پريد و رشته‌ و طناب‌ يا چيز ديگري‌ نظير آن‌ در دست‌ او باقي‌ ماند، پادشاه‌ (حكمران‌) بر او خشمگين‌ مي‌شود و او را از خود دور مي‌سازد و چيزي‌ از مال‌ او را مي‌گيرد (ابن‌سيرين‌). اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ بر سر و روي‌ او نشسته‌، پسري‌ پيدا مي‌كند كه‌ به‌ پادشاهي‌ مي‌رسد (كرماني‌). بعضي‌ گفته‌اند اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ عقاب‌ دارد، عمرش‌ طولاني‌ خواهد بود. روياي‌ عقاب‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ ديدن‌ روياي‌ پرنده‌يي‌ قوي‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ ناخودآگاه‌ رويابين‌ دوره‌ زماني‌ موفق‌ و پربركت‌ و ؤمربخشي‌ را براي‌ او پيشگويي‌ مي‌كند. با اين‌ حال‌ اگر پرنده‌ مزبور به‌ رويابين‌ حمله‌ كند يا او را بترساند بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ بايد خود را براي‌ يك‌ كار سخت‌ اجباري‌ آماده‌ سازد. (قكط.لظغل‌غطكظپ.ننن) ديدن‌ عقاب‌ در يك‌ مكان‌ مرتفع‌، به‌ نشانه‌ خوبي‌ است‌. اگر عقاب‌ بر سر رويابين‌ فرود آيد نشانگر مرگ‌ است‌أ اگر عقاب‌ رويابين‌ را در آسمان‌ با خود حمل‌ كند و ببرد بيان‌كننده‌ حادؤه‌يي‌ جدي‌ و تكان‌ دهنده‌ است‌. ديدن‌ عقابي‌ كه‌ در آسمان‌ در حال‌ پرواز است‌ پيشگويي‌كننده‌ كسب‌ و تجارت‌ پرسود است‌ و پردرآمد. همچنين‌ پرواز عقاب‌ نشان‌دهنده‌ برگشتن‌ يك‌ دوست‌ خوب‌ از كشوري‌ دوردست‌ است‌. ديدن‌ عقاب‌ در آشيانه‌، بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ به‌ جايگاه‌ اعتماد دست‌ مي‌يابد و در كارش‌ موفق‌ خواهد شد. (ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌ وض‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌) اگر رويابين‌ عقابي‌ را در خواب‌ كشت‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ او بر دشمنان‌ خود فايق‌ خواهد آمد و هيچ‌ مانعي‌ بر سر راه‌ رويابين‌ قرار نخواهد گرفت‌. (همان‌) همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا) توصيه‌هايي‌ براي‌ به‌ خاطر آوردن‌ و ؤبت‌ روياها 1 شما مي‌توانيد روياهايتان‌ را بطور كامل‌ در هنگام‌ خواب‌ ديدن‌ ؤبت‌ كنيد. يعني‌ بلافاصله‌ در مرحله‌ چهارم‌ خواب‌ در دوره‌ امواج‌ ث‌|ح، بتوانيد از خواب‌ برخيزيد و به‌ ؤبت‌ رويايتان‌ بپردازيد. بدين‌ منظور مي‌بايد در طول‌ روز با چشمان‌ بسته‌ به‌ مرور و ؤبت‌ روياهايتان‌ بپردازيد. 2 اگر نتوانستيد بطور ارادي‌ و خودآگاه‌ در زمان‌ ديدن‌ رويا بيدار شويد، مي‌توانيد از روش‌ بيدار شدن‌ از خواب‌ تصنعي‌ استفاده‌ كنيد. بدين‌ترتيب‌ كه‌ از دوستتان‌ بخواهيد كه‌ در هنگام‌ خواب‌ بالاي‌ سر شما بنشيند و هنگامي‌ كه‌ وارد مرحله‌ چهارم‌ خواب‌ شديد (خواب‌ عميق‌) و در هنگام‌ خواب‌ ديدن‌ شما را از خواب‌ بيدار كند، (يعني‌ حدودا زمان‌ ورود به‌ دقيقه‌ نود زماني‌ كه‌ دوره‌ امواج‌ ث‌|ح شروع‌ مي‌شود) يا مي‌توانيد از ساعت‌ زنگ‌دار استفاده‌ كنيد. 3 بدون‌ توجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ از چه‌ روشي‌ براي‌ ؤبت‌ و نوشتن‌ روياها استفاده‌ مي‌كنيد، با استفاده‌ از ضبط‌ صوت‌ يا نوشتن‌، نخستين‌ ؤبت‌ رويا را با چشمان‌ بسته‌ انجام‌ دهيد. باز كردن‌ چشمان‌ به‌ خاطر آوردن‌ رويا را مختل‌ مي‌كند. خواب‌هاي‌ رسيده‌ يكي‌ از خوانندگان‌ از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ براي‌ ما خوابشان‌ را ارسال‌ كردند: «خواب‌ ديدم‌ كه‌ درون‌ اتاقم‌ پر از عقرب‌ شده‌ است‌، ولي‌ آنها مرا نيش‌ نزدند و با اين‌ حال‌ ترس‌ وجودم‌ را فرا گرفته‌ بود...» تعبير: با توجه‌ به‌ نماد «عقرب‌» مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ شما بايد با دقت‌ بيشتري‌ به‌ روياي‌ خود نگاه‌ كنيد. اين‌ رويايي‌ آگاهنده‌ است‌. به‌ دوستان‌ دور و اطراف‌ خود خوب‌ بنگريد. احتمال‌ آن‌ مي‌رود كه‌ يكي‌ از دوستان‌ شما قصد صدمه‌ زدن‌ به‌ شما را داشته‌ باشد. دقت‌ كنيد و ارتباط‌ خود را با آن‌ دوست‌ كمرنگ‌ كرده‌ و يا تصحيح‌ كنيد و مانع‌ شويد او از شما سوء استفاده‌ كند. نيش‌ نزدن‌ هم‌ دوباره‌ نشان‌ خوبي‌ نيست‌، لذا دقت‌ خود را بيشتر كنيد. با «عقرب‌» مثل‌ يك‌ نماد «دشمن‌» منفي‌ در خواب‌ برخورد كنيد و آن‌ را در خواب‌هاي‌ بعدي‌ مغلوب‌ كنيد. چنان‌ كه‌ در كارگاه‌ رويا براي‌ شما توضيح‌ داديم‌. هيچ‌ نگران‌ نباشيد بزودي‌ و براحتي‌ بر احتمالات‌ ياد شده‌ فايق‌ خواهيد آمد. ما را از نتايج‌ تلاش‌هاي‌ خود باخبر سازيد.

  
نویسنده : m dream analyst ; ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢